Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Turpināsim atbildīgi un profesionāli rūpēties par kultūrvēsturisko mantojumu Cēsu novadā

Turpināsim atbildīgi un profesionāli rūpēties par kultūrvēsturisko mantojumu Cēsu novadā

Lai uzturētu Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, kvalitatīvu atjaunošanu, restaurāciju un attīstību, kā arī, lai veicinātu sabiedrības izpratni par Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma vērtībām un to saglabāšanu, Cēsu novada pašvaldība turpinās sadarboties ar biedrību “Cēsu mantojums”.

Tāpat kā iepriekšējos četrus gadus, arī šogad Cēsu novada dome vienbalsīgi lēma noslēgt deleģējuma līgumu ar biedrību “Cēsu mantojums”. Līgums noslēgts periodam līdz 2022.gada 31.decembrim.

Biedrības valdes priekšsēdētājs Jānis Tolpežņikovs, uzsver, ka šāda sadarbības forma pašvaldībai ļauj izmantot nevalstiskā sektora priekšrocības, kādas nav pašvaldībai – organizēt izglītojošas lekcijas ar augsti kvalificētu saturu un meistarklases auditorijai ērtā laikā.. Aktivitāšu mērķauditorija ir gan meistari, kuri nolēmuši pilnveidot savu kvalifikāciju, gan privātīpašnieki, kuri vēlas pārraudzīt sava īpašuma atjaunošanu, gan arhitekti un projektētāji. Lekcijas un meistarklases notiek Cēsīs, taču tās apmeklē interesenti no visas Latvijas. Turklāt biedrība savu mērķu īstenošanai piesaista finansējumu no Valsts kultūrkapitāla fonda, Sabiedrības integrācijas fonda u.c. Tas ievērojami paplašina biedrības iespējas un līdz ar to arī pašvaldības ieguvumus. Tāpat biedrība sniedz atbalstu novada iedzīvotājiem piesaistot finansējumu viņu īpašumā esoša kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai: koordinē līdzfinansējuma saņemšanu, konsultē īpašniekus pieteikumu sagatavošanas procesā un ekspertu statusā piedalās projektu izvērtēšanā. Biedrības sniegtās konsultācijas, lekcijas un meistarklases Cēsu novada iedzīvotājiem ir bezmaksas.

Biedrība “Cēsu Mantojums” dibināta 2017.gada 21.novembrī. Biedrības dibināšanas mērķi ir:

  • veicināt Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, kvalitatīvu atjaunošanu/ restaurāciju un attīstību;
  • veicināt vietējās sabiedrības izpratni par Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma vērtībām un to saglabāšanu;
  • veicināt sadarbību starp dažādām organizācijām/institūcijām Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas jautājumos;
  • piesaistīt finansiālos līdzekļus izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Biedrības valdē darbojas eksperti un profesionāļi ar pieredzi restaurācijā, procesu vadībā un arhitektūrā, viņu uzkrātā pieredze nodrošina padziļinātas zināšanas un prasmes restaurācijas procesos un pieeju plašam nozares ekspertu lokam, kas ir īpaši svarīgi, piesaistot biedrības aktivitātēm kompetentus speciālistus. Biedrības “Cēsu Mantojums” mērķi un līdzšinējās aktivitātes, personāla kvalifikācija un reputācija vērstas uz Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un ir saskaņā ar Cēsu novada attīstības iecerēm un mērķiem.

Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.-2035.gadam paredz saglabāt un atjaunot Cēsu novada kultūras mantojumu ar tā unikālajām vērtībām veidojot pamatu nacionālai pašapziņai. Vadlīnijās uzsvērts, ka tiek koptas kultūrvēsturiskās vērtības un īpatnības, saglabājot to daudzveidību, kas nostiprina gan pagastu, gan pilsētu identitāti, veicinot piederības sajūtu. Veicinot ilgtspējīgu kultūras mantojuma pārvaldību, iecere noteikt teritorijas plānojumā nosacījumus valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu un to aizsardzības zonas robežās, lai saglabātu raksturīgo vēsturisko apbūves ainavu, būvniecības un apdares materiālus u.c. faktorus, kā arī paredz veicināt iedzīvotāju izpratni un sniegt atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanā, lai veidotu patīkamu telpu ikvienam novada iedzīvotājam.

Datums: 2022. gada 25. februāris