Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Saglabājot abas izglītības īstenošanas vietas, apvienos Stalbes un Straupes pamatskolas

Saglabājot abas izglītības īstenošanas vietas, apvienos Stalbes un Straupes pamatskolas

Īstenojot Cēsu novada skolu tīkla sakārtošanu, Cēsu novada dome šodien, 21.martā, pieņēma lēmumu par Stalbes pamatskolas reorganizāciju, pievienojot to Straupes pamatskolai. Lēmums paredz, ka šī izglītības iestāde būs ar vienu administratīvo vadību, taču saglabājot divas izglītības īstenošanas vietas to pašreizējās atrašanās vietās. Tāpat lēmums paredz, ka Stalbes pamatskolas pirmsskolas izglītības struktūrvienību Auciemā pievienos Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei, arī saglabājot tā pašreizējo atrašanās vietu Auciemā. Reorganizāciju plānots īstenot līdz jaunā mācību gada sākumam – 31.augustam.

Izglītības īstenošanas vietās Stalbē un Straupē turpinās īstenot pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas izglītības programmas. Stalbes pamatskolas pievienošana Straupes pamatskolai nodrošinās optimālu klašu piepildījumu un atbilstošu mācību saturu. Tāpat tas ļaus nodrošināt finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu, veidojot optimālu un kvalitatīvu izglītības sistēmu, kopīgi izmantojot esošo izglītības iestāžu materiāltehnisko bāzi un cilvēkresursus. Reorganizācijas ceļā izglītojamiem tiek radīti kvalitatīvāki mācību apstākļi, veicinot arī iekļaušanos tālākajā izglītības un profesionālajā vidē.

Priekšā mums ir liels plānošanas darbs saistībā ar mācību plāna sastādīšanu nākamajam mācību gadam, skolēnu mobilitāti un pedagogu darba slodžu sadalījumu. Vēlos uzsvērt, ka katrs pedagogs ir vērtība, savas jomas profesionālis, ļoti novērtēju ikviena iesaisti, ieguldījumu un ieinteresētību skolas ikdienas dzīves pilnveidošanā un uzlabošanā līdz šim. Šī reorganizācija ir neziņas un satraukuma pilna, sarežģīta un grūta, taču uz attīstību vērsta. Pārmaiņu sākuma posms vienmēr ir noliegums, dusmas, nesapratne, arī izmisums, bet emocijām noplokot, izdarot secinājumus un izvērtējot, tomēr nonākam pie atziņas, ka pārmaiņas vienmēr ir uz labu, ka “izmešana” no komforta zonas un rutīnas liek uz lietām un notikumiem paraudzīties no cita skatu punkta. Es ticu un zinu, ka mēs visi kopā - abu skolu skolotāji, bērni, vecāki - sadarbojoties, kopā strādājot un vienam otru atbalstot, varam izveidot un attīstīt skolu, kas piedāvā kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību,” saka Stalbes un Straupes pamatskolu direktore Dana Gaile.

Reorganizācijas procesā aizvadītas vairākas sarunas, ar audzēkņu vecākiem, skolu kolektīvu un pašvaldības pārstāvjiem. Diskusijās par skolu tīkla sakārtošanu vērtēti dažādi faktori, tostarp skolēnu skaita dinamika un novērojamās tendences, iedzīvotāju skaita dinamika, tāpat ņemti vērā arī mācību sasniegumi un citi faktori. Pēc lēmuma par Stalbes un Straupes skolu apvienošanu, tiks veidota reorganizācijas grupa, iesaistot Cēsu novada pašvaldības pārstāvjus, Straupes pamatskolas pārstāvjus, kā arī Stalbes pamatskolas kolektīva izvirzītu pārstāvi.

Balstoties uz pieejamajiem datiem, Straupes pamatskolā izglītojamo skaita dinamika un prognozes, pretēji Stalbes pamatskolai, ir ar pozitīvām iezīmēm. Tāpat būtiski uzsvērt arī to, ka Straupes pagasta bērni galvenokārt apgūst pamatizglītību vietējā Straupes pamatskolā. Turpretī Stalbes pagasta bērni galvenokārt izglītību iegūst citās mācību iestādēs.

Reorganizācijas procesa centrā ir bērna labklājība un iespēja iegūt augstvērtīgu izglītību iespējami tuvu savai dzīvesvietai.

Ņemot vērā Stalbes pamatskolas infrastruktūru un tās ģeogrāfisko novietojumu, sadarbībā ar Cēsu Bērnu un jauniešu centru, tiek meklēti risinājumi interešu izglītības iespēju piedāvājuma attīstīšanai pamatskolas telpās, lai nodrošinātu vietējo kopienu vajadzības un vēlmes tuvāk dzīvesvietai. Tāpat paredzēts piesaistīt jauniešu lietu speciālistu, kas darbotos Stalbes un Straupes pagastu jauniešu interesēs.

Tāpat, jau šobrīd norit aktīvs darbs pie tā, lai līdz šī mācību gada beigām izstrādātu 2024./2025. mācību gada plānu un laikus ar to iepazīstinātu izglītojamo vecākus.

Datums: 2024. gada 22. marts