Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Otrreizējā atklātā mutiskā izsole zemes vienībai PLAŠUMI, Līgatnes pagasts

Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes Izsoles komisija informē, ka pamatojoties uz nekustamā īpašuma "Plašumi", Līgatnes pagastā, Cēsu novadā, kadastra numurs 4262 003 0106,  mutiskās izsoles apstiprināto rezultātu 2023.gada 19.septembrī, noslēgts Zemes nomas līgums Nr.8/2023/D7-14.

___

Cēsu novada pašvaldības Līgatnes apvienības pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads rīko otrreizēju atklātu mutisko izsoli ar augšupejošu soli zemes vienībai “Plašumi”, Līgatnes pagastā, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4262 003 0106,    0,8531 ha platībā.

Zemes vienības lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
Iznomāšanas termiņš: 6 gadi, ar tiesībām pagarināt zemes nomas līgumu.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis 70,00 EUR/gadā. Nomas maksai tiek aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, noteiktā kārtībā un apmērā.
Izsoles solis: 10,00 EUR.
Nomas īpašie nosacījumi:

1. Nomas maksa par Nomas objektu jāmaksā saskaņā ar nomas līguma nosacījumiem.
2. Nomniekam netiek piešķirta apbūves tiesība.
3. Nomniekam nav tiesību nodot Nomas objektu vai tā daļu apakšnomā trešajām personām.

Izsoles norises vieta un laiks: 2023.gada 19.septembrī plkst.9.15, Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Cēsu novadā.


Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks:  katru darba dienu no plkst.900 līdz plkst.16.00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Cēsu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.cesunovads.lv līdz 2023.gada 14.septembrim  plkst.16.00, saskaņojot to pa tālruni: 25614636, Laila Špūle, Nekustamo īpašumu speciāliste.


Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks: pieteikumi iesniedzami Līgatnes apvienības pārvaldē klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski ligatne@cesunovads.lv, līdz 2023.gada 19.septembra  plkst.8.50.

NOMAS LĪGUMS

IZSOLES NOTIEKUMI