Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nekustamā īpašuma “Pie Šūkātiem”, Skujenes pagasts elektroniskā izsole

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pie Šūkātiem”, Skujenes pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr.42780070149, kas sastāv no zemes vienības 4,6 ha platībā, uz kuras atrodas mežaudze, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.amata.lv, Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldē un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. Sīkāka informācija par nekustamo īpašumu un tā izmantošanu, kā arī vienoties par nekustamā īpašuma apskati pa tālruni – 27344270 (Teiksma Riekstiņa).

Nekustamā īpašuma sākumcena 15 200,00 EUR. Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t. i., 1520,00 EUR. Izsoles solis – 1000,00 EUR

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 1.maija plkst.13.00 līdz 2023.gada 31.maijam plkst.13.00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 1.maija plkst.13.00 līdz 2023.gada 21.maijam plkst.23.59.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājuma naudu Cēsu novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000031048) bankas kontā AS “SEB banka”, konta Nr. LV51UNLA0004013130835, ar norādi “Izsoles nodrošinājums elektroniskajai izsolei nekustamajam īpašumam “Pie Šūkātiem””.

Dalības maksa 20,00 EUR saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē sagatavotu rēķinu jāiemaksā Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Izsoles noteikumi
NĪ “Pie Šūkātiem” vērtējums