Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Elektroniskā izsole nekustamajam īpašumam Ķiršu ielā 10, Cēsīs

Cēsu novada pašvaldība izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ķiršu iela 10, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 008 0317, kas sastāv no apbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 008 0317, platība 3238 m2, un divām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 4201 008 0317 001 un 4201 008 0317 002, turpmāk – Izsoles objekts, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.cesis.lv., un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. Vairāk informācijas par Izsoles objektu, zvanot pa tālruni 26104449 (Aigars Ķerpe).

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 35 000 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi).
Izsoles solis – 300,00 EUR (trīs simti euro un 00 centi).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 2.oktobra plkst.13.00 līdz 2023.gada 1.novembrim plkst.13.00.

Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 2.oktobra plkst.13.00 līdz 2023.gada 22.oktobrim plkst.23.59.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i 3 500 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) ar norādi "Izsoles nodrošinājums elektroniskai izsolei nekustamajam īpašumam Ķiršu iela 10, Cēsis", Cēsu novada pašvaldības SEB bankas kontā: LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, kods UNLALV22.

Elektroniskās izsoles noteikumi ŠEIT.
Īpašuma vērtējums ŠEIT.