Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Elektroniskā izsole nekustamajam īpašumam ''Gravas'', Mārsnēnu pagastā

Elektroniskajā izsolē tiek pārdots nekustamais īpašums ar nosaukumu “Gravas”, Mārsnēnu pagastā, Cēsu novadā. 

Īpašuma kadastra numurs 4264 001 0004. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4264 001 0199, ar kopējo platību 0,76 ha, un tās lietošanas mērķis ir noteikts – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 3 400 EUR; 
Izsoles solis - 50 EUR; 
Nodrošinājums - 340 EUR.  

Izsoles sākums 2023.gada 25.septembrī. 

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 15.oktobrim pulksten 23:59 jāreģistrējas izsolei un jāiemaksā nodrošinājums Cēsu novada pašvaldības norēķinu kontā. 

Izsoles noslēguma datums: 2023.gada 25.oktobris plkst.13.00. 

Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, kad izsole ir noslēgusies. 

Izsole noteikumi pieejami ŠEIT