Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Elektroniskā izsole nekustamajam īpašumam Austrumu ielā 7, Cēsīs

Cēsu novada pašvaldība izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Austrumu iela 7, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 003 0243, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 003 0227, platība 1000 m², turpmāk – Izsoles objekts, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli.

Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.cesis.lv., un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. Vairāk informācijas par Izsoles objektu, zvanot pa tālruni 26104449 (Aigars Ķerpe).

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena – 4450 EUR (četri tūkstoši četri simti piecdesmit euro, 00 centi).
Izsoles solis – 100 EUR (viens simti euro un 00 centi).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 1.septembra plkst.13.00 līdz 2023.gada 2.oktobrim plkst.13.00.

Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 1.septembra plkst.13.00 līdz 2023.gada 21.septembrim plkst.23.59. Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i ir 445,00 EUR (četri simti četrdesmit pieci euro un 00 centi) ar norādi Izsoles nodrošinājums elektroniskai izsolei nekustamajam īpašumam Austrumu iela 7, Cēsis” jāiemaksā Cēsu novada pašvaldības SEB bankas kontā: LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, kods UNLALV22 un iesniegt Pretendenta rakstisku apliecinājums par gatavību un spēju izpildīt izsoles noteikumu 3.sadaļas “NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATTĪSTĪBAS NOSACĪJUMI” prasības, aizpildot Apliecinājumu (Izsoles noteikumu 1. vai 2. pielikumu), nosūtot uz e- pastu aigars.kerpe@cesunovads.lv .

Elektroniskās izsoles noteikumi ŠEIT.
Īpašuma vērtējums ŠEIT.