Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Elektroniskā izsole īpašumam Ata Kronvalda ielā 17-1, Cēsīs

Cēsu novada pašvaldība izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ata Kronvalda iela 17-1, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 5218, kas sastāv no divistabu dzīvokļa Nr.1 ar kopējo platību 36 m2 un 360/2160 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnes un zemes (zemes kopplatība 2 151 m2), turpmāk – Izsoles objekts, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.cesis.lv., un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. Sīkāka informācija par Izsoles objektu pa tālruni –26434180 (Andris Ručs).

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena  5 100.00 EUR (pieci tūkstoši viens simts euro un 00 centi).  Izsoles solis – 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022. gada 22. novembra plkst.13.00 līdz 2022.gada 22.decembrim plkst.13.00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022. gada 22. novembra plkst.13.00 līdz 2022.gada 12.decembrim plkst.23.59. Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 510,00 EUR (pieci simti desmit euro un 00 centi) Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51 UNLA 0004 0131 3083 5 ar norādi „Izsoles nodrošinājums elektroniskai izsolei nekustamajam īpašumam Ata Kronvalda iela 17-1, Cēsis, Cēsu nov.”

Elektroniskās izsoles noteikumi ŠEIT
NĪ vērtējums ŠEIT