Par pašvaldības aģentūru "Sociālais dienests"

Par pašvaldības aģentūru "Sociālais dienests"


Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests"  ir Cēsu novada pašvaldības 2007.gada 1.februārī izveidota un pārraudzībā esoša patstāvīga pašvaldības iestāde, kuras darbības mērķis ir nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas:

  • sniegt iedzīvotājiem sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumu;
  • koordinēt pakalpojumu sistēmas izveidi, kas sniedz personām, kurām ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē;
  • pildīt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktos sociālā dienesta uzdevumus;
  • piešķirt un izmaksāt mājokļa pabalstu, mājokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam un Pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētos pabalstus;
  • koordinēt un veikt likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem;
  • nodrošināt ārpusģimenes aprūpes administrēšanu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem;
  • nodrošināt normatīvajos aktos paredzētās pašvaldības sociālās garantijas bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās.
 
Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests"
Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, LV-4101
Tālrunis:  64127740
Fakss:  64127741
E-pasts: soc.ag@cesis.lv

Apmeklētāju pieņemšana Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs:

Pirmdienās    8.00 - 11.45     12.30 - 16.30
Otrdienās      8.00 - 11.45               -
Trešdienās            -               13.00 - 17.45
Ceturtdienās  8.00 - 11.45    12.30 - 16.30
 

Apmeklētāju pieņemšana Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēkā, Nākotnes ielā 6-14, Rīdzenē, Vaives pagastā, Tālrunis.: 26357317
Ceturtdienās  8.30 -10.00.

Klientiem ar funkcionāliem traucējumiem tiek nodrošināts mobilais pacēlājs. Lai pieteiktu pacēlāju apmeklējumam Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēkā, lūdzam iepriekš zvanīt uz tālruni: 26357317.


Pārējās nedēļas darba dienās iedzīvotāji aicināti apmeklēt Sociālo dienestu Cēsīs, Bērzaines ielā 18, apmeklētāju pieņemšanas laikos.


 

Rekvizīti
Reģ Nr.90002267126
UNLALV2X

Budžeta konts
LV30 UNLA 0050 0094 9379 8

Ziedojumu konts
LV40 UNLA 0050 0099 8511 7