Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā

Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā piešķir:

1. katastrofu gadījumā pamatvajadzību nodrošināšanai līdz 1000,00 euro vienai ģimenei (personai), ņemot vērā iepriekš neparedzēto apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja klientam nav tiesību saņemt citu valsts noteiktu pabalstu vai apdrošināšanas atlīdzību, vai tie ir nepietiekami minimālo izdevumu segšanai'.

2. ja ģimene (persona) nonākusi krīzes situācijā no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ un pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība - līdz 150,00 euro vienai ģimenei (personai).

Pabalstu piešķir, ja iesniegums un krīzes situācijas apliecinošs dokuments Cēsu novada pašvaldības aģentūrā "Sociālais dienests" saņemts ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc krīzes situācijas rašanās.

Pabalstu piešķir pamatojoties uz 08.10.2015. Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 15 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā".

Lai saņemtu pabalstu jādodas uz Sociālo dienestu apmeklētāju pieņemšanas laikos.

Vairāk informācijas zvanot uz tālruni:  64127892, 64127745