Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pakalpojumi

PAKALPOJUMI ĢIMENĒM AR BĒRNIEM

Dienas centrs bērniem un jauniešiem 
sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem no ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nepietiekami resursi, nodrošinot bērniem sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas (SN Nr. 16 XI.nodaļa). Lasīt vairāk...

Psihologa pakalpojums
pakalpojums ietver individuālās psihologa atbalsta konsultācijas, pašpalīdzības un psiholoģiskās atbalsta grupu organizēšanu un vadīšanu. Psihologa pakalpojums sociālā darba ietvaros tiek nodrošināts sociālā dienesta klientiem pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu (SN Nr. 16 XXI. nodaļa)

Atbalsta,izglītojošās un pašpalīdzības grupas
nodrošina personām iespēju mazināt sociālo izolētību, grupā risināt esošās problēmas, vairot izpratni par sevi, gūt motivāciju un saņemt atbalstu to risināšanai, lai uzlabotu savu funkcionēšanu un sociālo situāciju (SN Nr. 16 X. nodaļa).

Sociālais darbs Sociālajā dienestā
nodrošina profesionālu darbību, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās (SN Nr. 16 XX. nodaļa).

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijās bērniem
pakalpojums, kas nodrošina mājokli, pilnu aprūpi, audzināšanu un sociālo rehabilitāciju bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem, par kuru ievietošanu ārpusģimenes aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā lēmusi bāriņtiesa, pamatojoties uz vecāku lūgumu, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa (SN Nr.16 XXX.nodaļa).

Krīzes centra pakalpojums
Pakalpojuma mērķis ir sniegt naktsmītni.  sociālo aprūpi, sociālo prasmju novērtēšanu, pilnveidošanu un attīstīšanu, kā arī psihosociāloun psiholoģisko atbalstu krīzes situācijā nonākušam bērnam un ģimenei ar bērniem (SN Nr. 16 XXXI. nodaļa).

Pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem projekta "Vidzeme iekļauj" ietvaros
Deinstitucionalizācijas procesa un  Vidzemes plānošanas reģiona projekta "Vidzeme iekļauj" ietvaros bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem, atbilstoši viņu vajadzībām un izstrādātam atbalsta plānam, ir iespēja saņemt vairākus pakalpojumus:

Lai pieteiktos pakalpojumam jādodas uz kādu no Cēsu novada Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas vietām. Apmeklētāju pieņemšanas vietas adrese un kontaktinformācija atrodama šeit