Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti

Sociālās palīdzības un pakalpojuma piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka Cēsu novada pašvaldības saistošie noteikumi.
Lai saņemtu atbalstu Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums par palīdzības vai pakalpojuma piešķiršanu.

BRĪVPUSDIENAS SKOLĒNIEM
Brīvpusdienas apmaksā Cēsu novadā dzīvojošiem bērniem ar invaliditāti  - 100% apmērā. Brīvpusdienām piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojumu sniedzējiem, bet nepārsniedzot EUR 1,42 vienam izglītojamam dienā.


VECĀKU MAKSU ATLAIDES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādē piešķir Cēsu novadā dzīvojošiem bērniem ar invaliditāti -  100 % apmērā. Lai saņemtu atvieglojumus Cēsu novada iedzīvotājiem  Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums par vecāku maksas atlaides piešķiršanu. Piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pirmsskolas izglītības iestādei saskaņā ar tās iesniegto rēķinu.

DIENAS APRŪPES CENTRS BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM
Nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Pakalpojums tiek nodrošināts ES projekta "Vidzeme iekļauj" ietvaros un tiek finansēts no Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta vai Dienesta budžeta līdzekļiem, pārējos gadījumos samaksa par pakalpojumu veicama atbilstoši Ministru kabineta vai Cēsu novada domes sasitošajos noteikumos paredzētajai sasmaksas kārtībai. (SN Nr.16 IX nodaļa).
 
SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI
Nodrošina konsultācijas un nodarbības, lai uzlabotu dzīves kvalitāti un sociālo funkcionēšanu un psihosociālu atbalstu.
Pašvaldība sniedz vai nodrošina Speciālistu pakalpojumus:
  •  atbilstoši individuālā atbalsta plānam vai sociālās rehabilitācijas plānam pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras pēc valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu saņemšanas pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa);
  • atbilstoši individuālā atbalsta plānam bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm.

Speciālistu pakalpojumi, kas tiek nodrošināti ES projekta "Vidzeme iekļauj" ietvaros tiek finansēti no Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta vai Dienesta budžeta līdzekļiem, pārējos gadījumos samaksa par Speciālistu pakalpojumiem veicama atbilstoši Ministru kabineta vai Cēsu novada domes saistošajos noteikumos paredzētajai samaksas kārtībai. (SN Nr.16 XVIII nodaļa).

ATELPAS BRĪŽA PAKALPOJUMS

Atelpas brīža pakalpojums nodrošina uzraudzību, sociālo aprūpi, speciālistu konsultācijas, ēdināšanu 4 (četras) reizes dienā, pastaigas un saturīgu brīvā laika pavadīšanu līdz 30 (trīsdesmit) diennaktīm kalendārajā gadā, aprūpes procesā aizstājot ģimenes locekļus. Atelpas brīža pakalpojumu nodrošina vai sniedz atbilstoši individuālā atbalsta plānam bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs.

Pakalpojums tiek nodrošināts ES projekta "Vidzeme iekļauj" ietvaros un tiek finansēts no Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta vai Dienesta budžeta līdzekļiem, pārējos gadījumos samaksa par pakalpojumu veicama atbilstoši Ministru kabineta  vai Cēsu novada domes saistošajos noteikumos paredzētajai samaksas kārtībai. (SN Nr.16 XXVIII nodaļa).

SOCIĀLĀS APRŪPES PAKLPOJUMI PERSONAS DZĪVESVIETĀ - APRŪPE MĀJĀS

Pakalpojums mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, kā arī bērnu invalīdu aprūpe. Vairāk par pakalpojumu un saņemšanas kārtību SN Nr.16 III. nodaļā.


Valsts nodrošinātie atbalsta pasākumi bērniem un bērniem ar invaliditāti (lasīt vairāk)