Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālie pakalpojumi

Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" sociālos pakalpojumus Cēsu novadā sniedz pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību." (turpmāk - SN Nr.9)
              
Sniegto pakalpojumu veidi un apraksts

1. Aprūpes mājās pakalpojums
ir pakalpojums mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, kā arī bērnu invalīdu aprūpe. Ar 2017.gada 1.janvāri aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu dienests ir deleģējis biedrībai "Latvijas Samariešu apvienība" (SN Nr.9 III nodaļa).

2. Pakalpojums "Drošības poga"
pakalpojums "Drošības poga" nodrošina nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī. Pakalpojumu "Drošības poga" nodrošina Sociālā dienesta Aprūpes mājās biroja klientiem (SN Nr.9 IV.nodaļa).

3. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām
ir pakalpojums institūcijā  personām un invalīdiem no 18 gadu vecuma, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, un ja personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās noteikto pakalpojumu apjomu. Pakalpojums institūcijā tiek apmaksāts atbilstoši LR normatīvajos aktos paredzētajai kārtībai, izņemot gadījumus, kad pakalpojums tiek apmaksāts no Sociālā dienesta budžeta, ja vienīgie apgādnieki ir mazbērni un to ģimenes vidējie ienākumi nepārsniedz valstī aprēķināto vidējo mēneša darba algu pirmajam ģimenes loceklim un valstī noteikto minimālo algu katram nākamajam ģimenes loceklim (SN Nr.9 V.nodaļa).

4. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijās bērniem
pakalpojums, kas nodrošina mājokli, pilnu aprūpi, audzināšanu un sociālo rehabilitāciju bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem, par kuru ievietošanu ārpusģimenes aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā lēmusi bāriņtiesa, pamatojoties uz vecāku lūgumu, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa (SN Nr.9 VI.nodaļa).

5.Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijās bērniem
pakalpojums, kas nodrošina terminētu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērniem, kuru ģimenēs krīzes situācijas rezultātā ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, un nodrošina bērnu izmitināšanu 24 stundas diennaktī, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju un psiholoģisko palīdzību (SN Nr. 9 VII. nodaļa).

6.Atbalsta un pašpalīdzības grupas
nodrošina personām iespēju mazināt sociālo izolētību, grupā risināt esošās problēmas, vairot izpratni par sevi, gūt motivāciju un saņemt atbalstu to risināšanai, lai uzlabotu savu funkcionēšanu un sociālo situāciju (SN Nr. 9 VIII. nodaļa).

7. Invalīdu habilitācijas - dienas centrs
nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ir tiesības saņemt personām darbaspējas vecumā, kuras nav nodarbinātas vai nav ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, neatrodas valsts vai pašvaldības pilnā apgādībā un kuru vecāki, aizgādņi vai personas, kuras nodrošina to aprūpi, ir nodarbināti (SN Nr. 9 IX.nodaļa). Lasīt vairāk...

8. Dienas centrs bērniem un jauniešiem „Saules taka”
sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem no ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nepietiekami resursi, nodrošinot bērniem sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas (SN Nr. 9 X.nodaļa). Lasīt vairāk...

9. Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā nodrošina diennakts sociālo aprūpi uz laiku līdz 3 mēnešiem pilngadīgām personām, kurām nepieciešamais pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas centra un naktspatversmē noteikto pakalpojumu apjomu (SN Nr. 9 XI.nodaļa).

10. Sociālās aprūpes pakalpojums naktspatversmē
tiek nodrošināts personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām. Pakalpojumu nodrošina biedrība "Latvijas Sarkanais krusts" (SN Nr. 9 XII.nodaļa).

11. Psihologa pakalpojums
pakalpojums ietver individuālās psihologa atbalsta konsultācijas, pašpalīdzības un psiholoģiskās atbalsta grupu organizēšanu un vadīšanu. Psihologa pakalpojums sociālā darba ietvaros tiek nodrošināts sociālā dienesta klientiem pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu (SN Nr. 9 XIV. nodaļa).

12. Sociālais darbs Sociālajā dienestā
nodrošina profesionālu darbību, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās (SN Nr. 9 XIII. nodaļa).

Lai saņemtu pakalpojumu jādodas uz Sociālo dienestu apmeklētāju pieņemšanas laikos.