Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ārpusģimenes aprūpe

ATBALSTS AUDŽUĢIMENEI

Pašvaldības atbalsts:

 • Ikmēneša pabalsts bērna uzturam un apģērba un mīkstā inventāra iegādei. Pabalsta apmēru nosaka no valstī noteiktās attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās darba algas:
  • 70 % apmērā bērniem līdz 3 gadu vecumam;
  • 60 % apmērā bērniem no 4 - 14 gadu vecumam;
  • 80 % apmērā bērniem no 15 - 18 gadu vecumam  un bērniem ar invaliditāti.
 • Vienreizējs pabalsts, ievietojot bērnu audžuģimenē līdz 110,00 euro, ja bērns nav nodrošināts ar atbilstošu apģērbu un mīksto inventāru
 • Brīvpusdienas skolā
 • Vecāku maksu atlaides pirmsskolas izglītības iestādē – 25% apmērā
 • Pabalsts mācību piederumu iegādei, uzsākot jaunu mācību gadu -  15,00 euro apmērā (dāvanu karšu veidā)
 • Atbalsta un pašpalīdzības grupas pakalpojums
 • Pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā


Atbalstu piešķir pamatojoties uz 08.10.2015. Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 17 "Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un palikušiem bērniem".

Lai saņemtu atbalstu jādodas uz Sociālo dienestu vai pieteikums jāiesniedz elektroniski epakalpojumi.cesis.lv, vai valsts portālā www.latvija.lv (Kā elektroniski iesniegt iesniegumu?). Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas laiki. Vairāk informācijas zvanot uz tālruni:  64127892, 64127745

Valsts atbalsts:
Atlīdzība par pienākumu pildīšanu:

 • par vienu audžuģimenē ievietoto bērnu – 171.00 euro mēnesī;
 • ja audžuģimenē ir ievietoti divi bērni – 222.30 euro mēnesī,
 • ja trīs un vairāk bērni –  273.60 euro mēnesī.


Valsts nodrošinātie atbalsta pasākumi audžuģimenēm (Lasīt vairāk..)
Kā kļūt par audžuģimeni


ATBALSTS AIZBILDNIM
Pašvaldības atbalsts:

 • Brīvpusdienas skolā
 • Vecāku maksu atlaides pirmsskolas izglītības iestādē – 25% apmērā
 • Pabalsts mācību piederumu iegādei, uzsākot jaunu mācību gadu dāvanu karšu veidā
 • Atbalsta un pašpalīdzības grupas pakalpojums

Lai saņemtu atbalstu jādodas uz Sociālo dienestu vai iesniegums jāiesniedz elektroniski valsts portālā www.latvija.lv (Kā elektroniski iesniegt iesniegumu?). Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas laiki.

Valsts atbalsts:

 • Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu. Pabalsta apmērs mēnesī ir vienāds ar minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kāds noteikts katram bērnam:
  • no bērna dzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai - 25% apmērā no minimālās mēneša darba algas
  • no bērna 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 30% apmērā no minimālās mēneša darba algas 
  • Ja par bērnu ir piešķirta pensija par apgādnieka zaudējumu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā, uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda vai ģimenes valsts pabalsts, izmaksājamo pabalstu samazina par attiecīgo summu. Ja par bērnu invalīdu piešķirta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta, izmaksājamo pabalstu par piemaksu par piemaksas apmēru nesamazina.
 • Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu. Atlīdzība nav atkarīga no aizbildnībā esošo bērnu skaita;
 • Valsts sociālos pabalstus, kas paredzēti ģimenēm ar bērniem.


Valsts nodrošinātie atbalsta pasākumi aizbildnim  (Lasīt vairāk..)