A  A  A
Lapas karte


Kādas aktivitātes šajā ziemā izbaudi visvairāk?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Vakances, izsoles, konkursi » Izsoles

» Vakances
» Prakse pašvaldībā
» Izsoles
» Valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizācija


Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē
 
Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu: Birzes iela 31, Cēsīs, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 002 0123, kas sastāv no zemes gabala, kopplatība 0,7726 ha (7726 m2), trīs nedzīvojamām ēkām – katlu māja (kadastra apzīmējums 4201 002 0123 001); angārs - noliktava (kadastra apzīmējums 4201 002 0123 002); šķeldas noliktava – nojume (kadastra apzīmējums 4201 002 0123 003), turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena EUR 34 000 (trīsdesmit četri tūkstoši euro, 00 centi).
Izsoles solis – EUR 400.00 (četri simti euro,00 centi).

Nodrošinājuma nauda EUR 3400.00 (trīs tūkstoši četri simti euro, 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344, ar norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Birzes iela 31, izsolei”

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2019.gada 21. martā plkst.14.30.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2019.gada
20.martam plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.

Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciālistu, mob.t. 20202201.
 
Izsoles noteikumi


Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē
 
Cēsu novada pašvaldība atsavina, pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu: Atpūtas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 0319, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala un mežaudzes, kadastra apzīmējums 4201 007 0319, platība 8146 m2, mežaudze – 81.59m3, turpmāk – Izsoles objekts.
 
Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 10 200 EUR (desmit tūkstoši divi simti euro un 00 centi).
 
Izsoles solis – 200.00 EUR (divi simti euro un 00 centi).
 
Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 1020.00  EUR (viens tūkstotis divdesmit euro un 00 centi) ieskaitāma Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344, ar norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Atpūtas iela 4, izsolei”.
 
Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2019.gada 21. martā plkst.14.00.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2019. gada
20. martam plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā.
 
Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.
 
Izsoles noteikumi


Nomas tiesību izsole Piebalgas ielas 18 kafejnīcas telpās

LĒMUMS PAR IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANU

Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisija 08.01.2019. ar lēmumu Nr.3 „Par telpu grupas (kafejnīca), kadastra apzīmējums 4201 009 0129 001 002, Piebalgas iela 18, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā” (prot. Nr.2) nolēmusi ar 01.02.2019. nodot lietošanā par maksu (nomā), nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē, nomas objektu – telpu grupu, kadastra apzīmējums 4201 009 0129 001 002, Piebalgas iela 18, Cēsis, Cēsu nov., ar kopējo platību 187,3 m2 (saskaņā ar Telpu grupas plāna shēmu), turpmāk – Nomas objekts, ar mērķi – kafejnīcas darbības nodrošināšana, tajā skaitā, Cēsu pilsētas Sporta skolas darbības pilnvērtīga norise, ieskaitot iepriekš izsludināto pasākumu nodrošināšanu ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem.

Izsoles sākumcena tiek noteikta: 1.87 EUR/m2 (viens euro un 87 centi) mēnesī, bez PVN.
Izsoles solis tiek noteikts: EUR 0.05 (pieci centi).
Nomas tiesību ilgums: 1 (viens ) gads.

Drošības nauda par Nomas objektu EUR 70.00 (septiņdesmit euro), kas jāieskaita Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, ar norādi „Drošības nauda telpu grupas, kadastra apzīmējums. 4201 009 0129 001 002, Piebalgas iela 18 , Cēsis, Cēsu nov. nomas tiesību izsolei”. Drošības nauda uzskatāma par samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.

Nomas tiesību izsole notiks 2019.gada 17.janvārī plkst.14.30, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 1.stāva zālē.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2019.gada 16.janvārim plkst.12.00, Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs, 104. kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā 104.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv
 
Informācijas lapa par Nomas objektu
 
Nomas objekts Telpu grupa nedzīvojamā ēkā
Adrese Piebalgas iela 18, Cēsis, Cēsu nov.
Kadastra apz. 4201 009 0129 001 002
Platība, m2 187,3
 
Nomas objekta izmantošana saskaņā ar Telpu grupas tehniskās inventarizācijas lietu
 
 Tirdzniecības telpu grupa (Kafejnīca)
Kultūras piemineklis Nē 
Iznomāšamas termiņš 1 (viens) gads
Nomas maksa (izsoles sākumcena), EUR/m2 mēnesī, bez PVN 1.87 (nosacītā nomas maksa)
Nepieciešamie kapitālieguldījumi Nav
Tiesības nodot apakšnomā Nav
Cita objektu raksturojoša informācija Telpu grupai nodrošināta atsevišķa ieeja no ielas

Pretendentu pieteikšanās laiks No publikācijas brīža līdz 2019.gada 16.janvārim plkst.12.00
Izsoles datums 2019.gada 17.janvāris
Izsoles laiks 14.30
Izsoles vieta Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, 1.stāvs, zāle
Izsoles solis EUR 0.05
Izsoles veids Mutiska izsole, pirmā izsole
Norises kārtība Saskaņā ar izsoles noteikumiem
Nomas objekta apskates vieta un laiks Pēc nepieciešamības, iepriekš saskaņojot laiku ar  Cēsu sporta kompleksa vadītāju Ģirtu Mārtiņsonu, tālr. 26186499

IZSOLES NOTEIKUMI
 

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt