A  A  A
Lapas karte


Vai apmeklēsi Cēsu pilsētas svētkus "Cēsis 813"?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Vakances, izsoles, konkursi » Izsoles

» Vakances
» Prakse pašvaldībā
» Izsoles
» Valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizācija


Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē

Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus: „Lauku Ķekavas”, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 006 0105, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala un mežaudzes, kadastra apzīmējums 4290 006 0089, platība 6.47 ha, un „Meža Ķekavas”, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 006 0103, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4290 006 0056, platība 0.27 ha, turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 12 250.00 EUR (divpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit euro un 00 centi).

Izsoles solis – 125.00 EUR (viens simts divdesmit pieci euro un 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 1225.00  EUR (viens tūkstotis divi simti divdesmit pieci euro un 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344, ar norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamo īpašumu izsolei”.

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2019.gada 27.jūnijā plkst.14.00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2019.gada 26 jūnijam plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.
           
Izsoles noteikumi

 
Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē
 
Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu: Ezera iela 6, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads, kadastra numurs 4290 005 0079, kas sastāv no zemes gabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 4290 005 0079), kopplatība 1.17 ha, un ēkas (kadastra apzīmējums 4290 005 0079 001), turpmāk – Izsoles objekts.
Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena EUR 5 800 (pieci tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi).
 
 Izsoles solis – EUR 100.00 (viens simts euro, 00 centi).
 
Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. EUR 580.00 (pieci simti astoņdesmit euro, 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344, ar norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Ezera iela 6, Rīdzene, izsolei”.
 
Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2019.gada 30.maijā plkst.14.00.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2019.gada
29.maijam plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā.
 
Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.
 
Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciālistu, mob.t. 20202201.
 
Izsoles noteikumi
 

Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē
 
Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu: Pētera iela 27, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 1406, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 007 1406, platība 6837 m2, turpmāk – Izsoles objekts.
 
Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 29 000.00 EUR (divdesmit  deviņi tūkstoši euro un 00 centi).
 
Izsoles solis – 300.00 EUR (trīs simti euro un 00 centi).
 
Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i 2900.00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344, ar norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Pētera iela 27, izsolei”.
 
Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2019.gada 30.maijā plkst.14.30.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2019.gada
29.maijam plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā.
 
Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.
 
Izsoles noteikumi


Biedrības struktūrvienības “ZINOO Rīga” pamatlīdzekļu izsole

Pamatlīdzekļu atsavināšanas veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoli organizē Biedrības Kopsapulces apstiprinātā mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk – Komisija.

Pamatlīdzekļa izsole notiek 2019.gada 14.maijā, plkst.15.00; Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, 201.kabinets, Cēsīs, Cēsu nov.,

Pamatlīdzekļu tehnisko stāvokli iespējams apskatīt līdz 2019.gada 6.maijam, pl.17.00, sekojošā adresē: T/C “Galleria Riga”, Dzirnavu 67, 5.stāvs, zinātkāres centrs “ZINOO”, iepriekš zvanot 28391669.

Pamatlīdzekļu izsoles sākumcena tiek noteikta: 7200.00 EUR (septiņi tūkstoši divi simti euro, 00 centi).

Izsoles solis – 200.00 EUR (divi simti euro, 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% no Pamatlīdzekļu sākumcenas, t.i., 720.00 EUR (septiņi simti divdesmit euro, 00 centi).

Nodrošinājuma nauda ieskaitāma Biedrības kontā - Biedrība “Latvijas zinātnes centru apvienība”, reģ. Nr.4008169402, AS “Swedbanka”, konta Nr. LV03HABA0551037253492, ar norādi „Nodrošinājuma nauda par ZINOO Rīga izsoli”.

Izsoles rezultātus apstiprina Komisija.

Izsoles noteikumiTiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē
 
Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu: Vaives iela 31A, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0036, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0027, platība 1565 m2, turpmāk – Izsoles objekts.
Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 8200.00 EUR (astoņi tūkstoši divi simti euro un 00 centi).  Izsoles solis –100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma nauda 820.00 EUR (astoņi simti divdesmit euro un 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344, ar norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Vaives iela 31A, izsolei”

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2019.gada 2. maijā plkst. 14:30.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2019.gada 30. aprīlim plkst. 12:00  Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.

Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciālistu, tālr. 20202201.
 
Izsoles noteikumi
 


Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē
 
Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu: Nākotnes iela 4-13, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 900 0097, kas sastāv no četristabu dzīvokļa Nr.13 ar kopējo platību 84 m2 un 8400/124170 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, un zemes (zemes kopplatība 2057 m2), turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 5 000 EUR (pieci tūkstoši euro un 00 centi).
Izsoles solis –100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 500.00  EUR (pieci simti euro un 00 centi) ieskaitāma Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344, ar norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Nākotnes iela 4-13, Rīdzene, izsolei”.

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, , Cēsu nov. 2019.gada 2. maijā  plkst. 15:00.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2019.gada 30. aprīlim plkst. 12:00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.

Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciālistu, tālr. 20202201.
 
Izsoles noteikumi
 

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt