A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies svinīgajā "Cēsis 812" lukturu gājienā, kas notiks 21.jūlijā plkst.22.30?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Vakances, izsoles, konkursi » Izsoles

» Vakances
» Prakse pašvaldībā
» Izsoles
» Valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizācija


Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē

Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu: Vaives iela 31, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0411, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0026, platība 1565 m2, turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 8700.00 EUR ( astoņi tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi).

Izsoles solis – 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 870.00  EUR (astoņi simti septiņdesmit euro un 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344.

Izsoles objekta izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs,
Cēsu nov., : 2018.gada 2. augustā plkst.14.00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2018.gada 1.augustam plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 2.stāvā, 201.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 2.stāvā, 201.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.

Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieku tālr. 26104449.
 
Izsoles noteikumi


Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē
 
Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu: Lauku iela 3A, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 0932, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 007 0932, platība 2465 m2, turpmāk – Izsoles objekts.
 
Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 11 700.00 EUR (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi).
 
Izsoles solis – 200.00 EUR (divi simti euro un 00 centi).
Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 1170.00 EUR (viens tūkstotis viens simts septiņdesmit euro un 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344.
 
Izsoles objekta izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 2018.gada 21.jūnijā plkst.14.00.
 
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2018. gada 20.jūnijam plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldē Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 2.stāvā, 201.kabinetā.
 
Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldē, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 2.stāvā, 201.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.
 
Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieku tālr. 26104449.
 
Izsoles noteikumi
 


Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē
 
Cēsu novada pašvaldība atsavina, pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu: Vītolu iela 9, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 006 2405, kas sastāv no zemes gabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 006 2405), kopplatība 2993 m2, un divām ēkām – dzīvojamā ēkas, (kadastra apzīmējums 4201 006 2405 001) un palīgēkas (kadastra apzīmējums 4201 006 2405 002), turpmāk – Izsoles objekts.
 
Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena EUR 67 000.00 (sešdesmit septiņi tūkstoši euro,00 centi).
 
Izsoles solis – EUR 1500.00 (viens tūkstotis pieci simti euro,00 centi).
 
Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. EUR 6700.00 (seši tūkstoši septiņi simti euro, 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344.
 
Izsoles objekta izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., : 2018.gada 21.jūnijā plkst.14.30.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2018. gada 20.jūnijam plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldē Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 2.stāvā, 201.kabinetā.
 
Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldē, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 2.stāvā, 201.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.
 
Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciālistu, mob. t. 20202201.
 
 
Izsoles noteikumi
 

Nomas tiesību izsole
 
Izsole noslēgusies - Lēmums

Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisija 22.05.2018. ar lēmumu Nr.38 „Par nedzīvojamo telpu „Kaķukrogs”, Vaives pagastā, Cēsu novadā nodošanu nomu” (prot. Nr.20) nolēmusi nodot lietošanā par maksu (nomā), nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē, nomas objektu – telpas „Kaķukrogs”, Vaives pag., Cēsu nov., ar kopējo platību 47.5 m2 (saskaņā ar 1. stāva plāna shēmu), turpmāk – Nomas objekts, ar mērķi – uzņēmējdarbības attīstībai – ražošanas telpu iekārtošanai.
 
Izsoles sākumcena tiek noteikta: 0.41 EUR/m2 (nulle euro un 41 cents ) mēnesī, bez PVN.
 
Izsoles solis tiek noteikts: EUR 0.05 (pieci centi).
 
Nomas tiesību ilgums: 7 (septiņi) gadi.
 
Drošības nauda par Nomas objektu 50.00 EUR (piecdesmit euro), kas jāieskaita Cēsu novada pašvaldības kontā - Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, ar norādi „Drošības nauda telpas „Kaķukrogs”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nomas tiesību izsolei”. Drošības nauda uzskatāma par samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.
Nomas tiesību izsole notiek 2018.gada 31. maijā plkst. 14:00, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 1.stāva zālē.
 
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2018.gada 30.maijam plkst.12.00, Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs, 201. kabinetā.
 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 2.stāvā 201.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv
 
Informācijas lapa par Nomas objektu
 

Nomas objekts Telpas Nr.1,Nr. 2, Nr.3, Nr.4 administratīvajā ēkā
Adrese  „Kaķukrogs”, Vaives pag., Cēsu nov.,
Ēkas kadastra apz. 4290 004 0071 001 
Platība, m2 47.5
 
Nomas objekta izmantošana
 
 Ražošanas telpu iekārtošanai
Kultūras piemineklis
Iznomāšanas termiņš 7 (septiņi) gadi
Nomas maksa (izsoles sākumcena), EUR/m2 mēnesī, bez PVN 0.41 (nosacītā nomas maksa)
Nepieciešamie kapitālieguldījumi
  • Tiesības nodot apakšnomā
Nav
  • Cita objektu raksturojoša informācija
Telpu grupai nodrošināta atsevišķa ieeja

 
 

Pretendentu pieteikšanās laiks No publikācijas brīža līdz 2018.gada 30.maijam plkst.12.00
Izsoles datums 2018. gada 31. maijs
Izsoles laiks 14.00
Izsoles vieta Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, 1.stāvs, zāle
Izsoles solis 0.05 EUR
Izsoles veids Mutiska izsole, pirmā izsole
Norises kārtība Saskaņā ar izsoles noteikumiem
Nomas objekta apskates vieta un laiks Pēc nepieciešamības, iepriekš saskaņojot laiku ar Valdu Zaļaiskalnu mob. tel.: 29473756
 


Izsoles noteikumi

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt