Pasākumu kalendārs
<< Novembris 2017 >>
POTCPSSv.
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
A  A  A
Lapas karte


Vai plāno apmeklēt Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienas svētku pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Vakances, izsoles, konkursi » Izsoles

» Vakances
» Prakse pašvaldībā
» Izsoles
» Valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizācija


Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē
 
  Cēsu novada pašvaldība nodevusi atsavināšanai pasažieru autobusu VOLVO B10M, valsts reģistrācijas numurs JP 6020, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
   Pasažieru autobusa izsoles sākumcenu: 4700.00 EUR ( četri tūkstoši septiņi simti euro, 00 centi), t.sk., PVN. Izsoles solis – 20.00 EUR (divdesmit euro, 00 centi).
     Nodrošinājuma nauda – 10% no izsoles sākumcenas, t.i., 470.00 EUR (četri simti septiņdesmit euro, 00 centi) ieskaitāma Cēsu novada pašvaldības kontā -  Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, ar norādi „Nodrošinājuma nauda pasažieru autobusa izsolei”.
     Pasažieru autobusa izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., - 2017. gada 23. novembrī, plkst. 13:00.
     Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2017.gada 22.novembrim plkst.12.00  Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 303. kabinetā.
    Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā, 303.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.    Pasažieru autobusu var apskatīt, iepriekš sazvanot Mārci Leimani, telefons 28331514.
 
 


Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē

  Cēsu novada pašvaldība nodevusi atsavināšanai pašvaldības policijas automašīnu Renault Trafic, kravas furgons, valsts reģistrācijas numurs EN 6180, identifikācijas Nr. VF1FLABA52V141645, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Transportlīdzekļa izsoles sākumcenu: 2440.00 EUR ( divi tūkstoši četri simti četrdesmit euro, 00 centi), t.sk., PVN.
Izsoles solis –20.00 EUR (divdesmit euro, 00 centi).
    Nodrošinājuma nauda – 10% no Transportlīdzekļa sākumcenas, t.i., 244.00 EUR (divi simti četrdesmit  četri euro, 00centi) ieskaitāma Cēsu novada pašvaldības kontā - Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, ar norādi „Nodrošinājuma nauda Renault Trafic izsolei”.
      Transportlīdzekļa izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., - 2017. gada 2. novembrī, plkst. 15:00.
     Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2017.gada 1.novembrim plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 303. kabinetā.
    Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā, 303.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv. Transportlīdzekli  var apskatīt, iepriekš sazvanot Pašvaldības policijas dežurantu, telefons 64122735.

Izsoles noteikumi
 

 
Tiek nodots atsavināšanai – pārdodot izsolē

Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu: Skudru iela 4, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0554, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0554, platība 1787 m2, turpmāk – Izsoles objekts.
Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 7696.00 EUR (septiņi tūkstoši seši simti deviņdesmit seši euro un 00 centi).
   Izsoles solis – 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).
   Nodrošinājuma nauda – 769.60  EUR (septiņi simti sešdesmit deviņi euro un 60 centi) ieskaitāma  (norādot Izsoles objektu) Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344.
Izsoles objekta izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs,
Cēsu nov., : 2017.gada 2. novembrī plkst. 14:00.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2017.gada 1. novembrim plkst. 12:00 Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā, 303.kabinetā.
Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā, 303.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.
Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas Pašvaldības īpašumu speciālistu tālr. 26104449.’


Izsoles noteikumi

Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē


    Cēsu novada pašvaldība nodevusi atsavināšanai pašvaldības komunālās nodaļas autogreideri DZ-143-1, valsts reģistrācijas numurs T4429LD, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Autogreidera izsoles sākumcena: 6800.00 EUR ( seši tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi), bez PVN. Izsoles solis –50.00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi).
            Nodrošinājuma nauda – 10% no autogreidera sākumcenas, t.i., 680.00 EUR (seši simti astoņdesmit euro, 00centi) ieskaitāma Cēsu novada pašvaldības kontā -  Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, ar norādi „Nodrošinājuma nauda Autogreidera DZ-143-1 izsolei”.
      Autogreidera izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., - 2017. gada 2. novembrī, plkst. 14:30.
     Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2017.gada 1.novembrim plkst.12.00  Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 303. kabinetā.
    Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā, 303.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.    Autogreideri var apskatīt, iepriekš piezvanot pa tālruni 29340675, Kosovs Māris.


Izsoles noteikumi

 
Paziņojums
par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījumā esošā Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - garāžu telpas Nr. 4 Bērzaines ielā 16/18, Cēsis, Cēsu novadā ( būves kadastra apzīmējums 4201 006 0704 007), telpu nomas tiesību izsoles rezultātu

Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests) paziņo Sociālā dienesta valdījumā esošā Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma garāžu telpu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā, (būves kadastra apzīmējums 4201 006 0704 007) telpu platība 23,8 m2, 2017. gada 4. septembrī notikušās nomas tiesību izsoles rezultātu:
- tiesības slēgt nomas līgumu ieguva Antoņina Strupause;
- nosolītā nomas maksa - 1,36 euro (viens euro 36 centi) par vienu kvadrātmetru mēnesī.

Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Izsoles komisija
 

Paziņojums
par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījumā esošo Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Garāžu telpu, Cēsis, Cēsu novadā, nomas tiesību izsoli

Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests), pamatojoties uz Sociālā dienesta 25.08.2017 lēmumu Nr. 7-18/4 nodod lietošanā par maksu (nomā), nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē:
Nomas objektu – garāžu (būves kadastra apzīmējums Nr. 4201 006 0704 007) 18,3 m2, Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā (telpu plāns 1. pielikumā; informācija par nomas objektu 2. pielikumā).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” Bērzaines ielā 16/18, Cēsis, Cēsu nov., pagrabstāva kabinetā vai Cēsu novada pašvaldības mājaslapā www.cesis.lv 
(3. pielikums).
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2017. gada 01. septembrim, plkst. 12.00, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”, Bērzaines ielā 18, Cēsīs, pagrabstāva kabinetā. Izziņas pa tālr. 20202201.
Izsole notiek 2017. gada 4. septembrī, plkst. 10.00, Bērzaines ielā 18, Cēsīs,
2. stāva 1. kabinetā.


Telpu plāns (1.pielikums)
Informācija par nomas objektu (2.pielikums)
Izsoles noteikumi (3.pielikums)

 

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt