A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies valsts svētku pasākumos Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Vakances, izsoles, konkursi » Izsoles

» Vakances
» Prakse pašvaldībā
» Izsoles
» Valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizācija


Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē
 
Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu: Nākotnes iela 2-8, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 900 0070, kas sastāv no divistabu dzīvokļa Nr.8 ar kopējo platību 55.4 m2 un 554/12438 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, un zemes (zemes kopplatība 2615 m2), turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 3 700 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi).

Izsoles solis – 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 370.00  EUR (trīs simti septiņdesmit euro un 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā:
Cēsu novada pašvaldība,
Reģ. Nr. 90000031048,
Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101,
Banka: AS SEB banka,
Bankas kods: UNLALV2X,
Konts: LV67UNLA0004000142344
ar norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2-8, Rīdzene, izsolei”.

Izsoles objekta izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., : 2018.gada 25.oktobrī  plkst.14.00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2018. gada 24.oktobrim plkst. 12.00 Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldē Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov.
Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldē, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.

Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieku tālr. 26104449.
 
Izsoles noteikumi
 


Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē
 
Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu: „Rāmuļu Tautas nams”, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 009 0120, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4290 009 0120, platība 0.4 ha, turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 370.00 EUR (trīs simti septiņdesmit euro un 00 centi).
    Izsoles solis –30.00 EUR (trīsdesmit euro un 00 centi).  

Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i.. 37.00 EUR (trīsdesmit septiņi euro un 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā:
Cēsu novada pašvaldība,
Reģ. Nr. 90000031048,
Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101,
Banka: AS SEB banka,
Bankas kods: UNLALV2X,
Konts: LV67UNLA0004000142344
ar norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma „Rāmuļu Tautas nams”, izsolei”.

Izsoles objekta izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.,2018.gada 25.oktobrī plkst.14.30.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2018. gada 24.oktobrim plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldē Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov.

Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldē, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., kā arī internetā www.cesis.lv.

Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieku tālr. 26104449.
 
Izsoles noteikumi
 


 Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē
 
Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu: Vītolu iela 9, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 006 2405, kas sastāv no zemes gabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 006 2405), kopplatība 2993 m2, un divām ēkām – dzīvojamā ēkas, (kadastra apzīmējums 4201 006 2405 001) un palīgēkas (kadastra apzīmējums 4201 006 2405 002), turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena EUR 60 300.00 (sešdesmit tūkstoši trīs simti euro, 00 centi).   
 Izsoles solis – EUR 1500.00 (viens tūkstotis pieci simti euro,00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. EUR 6 030.00 (seši tūkstoši trīs desmit euro, 00 centi))  iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība,
Reģ. Nr. 90000031048,
Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101,
Banka: AS SEB banka,
Bankas kods: UNLALV2X,
Konts: LV67UNLA0004000142344

Izsoles objekta izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., : 2018.gada 25.oktobrī plkst.15.00.

 Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2018.gada 24.oktobrim plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldē Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov.
Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldē, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.

Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciālistu, mob. t. 20202201.
 
Izsoles noteikumi

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt