A  A  A
Lapas karte


Vai jau esi apmeklējis atjaunoto Cēsu pilsētas stadionu?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Vakances, izsoles, konkursi » Izsoles

» Vakances
» Prakse pašvaldībā
» Izsoles
» Valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizācija


Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē

Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu: Vaives iela 33, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0037, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0028, platība 1565 m2,  turpmāk – Izsoles objekts.
Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 9600.00 EUR (deviņi tūkstoši seši simti euro un 00 centi).
   Izsoles solis – 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).
Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 960.00  EUR (deviņi simti sešdesmit euro un 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344.
Izsoles objekta izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs,
Cēsu nov., : 2018.gada 8. maijā plkst. 14:00.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2018. gada
7. maijam plkst. 12:00
Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā, 303.kabinetā.
Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā, 303.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.
Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieku tālr. 26104449.

Izsoles noteikumiKUSTAMAS MANTAS  IZSOLE

Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola izsludina kustamās mantas, t.sk. vertikālā urbmašīna 2H-1251, turpmāk - darbmašīna Nr.1; metālgriežamais zāģis, turpmāk – darbmašīna Nr.2; universālā frēzmašīna, turpmāk – darbmašīna Nr.3; ķīļu tēšamā mašīna 7a412, turpmāk – darbmašīna Nr.4; universālais asināšanas darbgalds, turpmāk – darbmašīna Nr.5; universālā virpa 1k62, turpmāk – darbmašīna Nr.6. izsoles noteikumi, turpmāk – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama kustamas izsole atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.
Darbmašīnu atsavināšanas veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoli organizē Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas Kustamās mantas novērtēšanas un atsavināšanas komisija
Katra darbmašīna tiek izsolīta atsevišķi.
Darbmašīnu izsole notiek Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolā praktisko mācību korpusā Valmieras iela 19, Cēsīs, Cēsu nov:
1. Darbmašīna Nr.1 - 2018.gada 20.aprīlī, plkst. 10:00;
2. Darbmašīna Nr.2 - 2018.gada 20.aprīlī, plkst. 10:30;
3. Darbmašīna Nr.3 - 2018.gada 20.aprīlī, plkst. 11:00;
4. Darbmašīna Nr.4 - 2018.gada 20.aprīlī, plkst. 11:30;
5. Darbmašīna Nr.5 - 2018.gada 20.aprīlī, plkst. 12:00;
6. Darbmašīna Nr.6 - 2018.gada 20.aprīlī, plkst. 12:30.
Darbmašīnu izsoles sākumcena tiek noteikta:
1. darbmašīnai Nr.1 – 350,00 EUR (trīs simti piecdesmit euro, 00 centi);
2. darbmašīnai Nr.2 – 210,00 EUR (divi simti desmit euro, 00 centi);
3. darbmašīnai Nr.3 – 980,00 EUR (deviņi simti astoņdesmit euro, 00 centi);
4. darbmašīnai Nr.4 – 280,00 EUR (divi simti astoņdesmit euro, 00 centi);
5. darbmašīnai Nr.5 – 280,00 EUR (divi simti astoņdesmit euro, 00 centi);
6. darbmašīnai Nr.6 – 360,00 EUR (trīs simti sešdesmit euro, 00 centi).
Nodrošinājuma nauda – 10% no izsoles sākumcenas;
1. darbmašīnai Nr.1 – 35,00 EUR (trīsdesmit pieci euro, 00 centi);
2. darbmašīnai Nr.2 – 21,00 EUR (divdesmit viens euro, 00 centi);
3. darbmašīnai Nr.3 – 98,00 EUR (deviņdesmit astoņi euro, 00 centi);
4. darbmašīnai Nr.4 – 28,00 EUR (divdesmit  astoņi euro, 00 centi);
5. darbmašīnai Nr.5 – 28,00 EUR (divdesmiti astoņi euro, 00 centi);
6. darbmašīnai Nr.6 – 36,00 EUR (trīsdesmit seši euro, 00 centi).
Nodrošinājuma nauda (norādot par konkrētu Darbmašīnu)  ieskaitāma Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas kontā: Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola, Reģ. Nr. 90009654427, Valmieras iela 19, Cēsis, Cēsu nov., LV - 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV88UNLA0050017937671.
Izsoles solis – darbmašīnai Nr.1, darbmašīnai Nr. 2, darbmašīnai Nr. 4, darbamašīnai Nr. 5 20.00 EUR (divdesmit euro, 00 centi), darbmašīnai Nr. 3 un darbmašīnai Nr.6 –  50,00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi).
Sludinājumi par kustamas mantas izsoli publicējami Cēsu novada laikrakstā «Druva » un internetā www.cesis.lv.
     

Izsoles noteikumi


 
 
 
Paziņojums
par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījumā esošā Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - garāžu telpas Nr. 4 Bērzaines ielā 16/18, Cēsis, Cēsu novadā ( būves kadastra apzīmējums 4201 006 0704 007), telpu nomas tiesību izsoles rezultātu

Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests) paziņo Sociālā dienesta valdījumā esošā Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma garāžu telpu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā, (būves kadastra apzīmējums 4201 006 0704 007) telpu platība 23,8 m2, 2017. gada 4. septembrī notikušās nomas tiesību izsoles rezultātu:
- tiesības slēgt nomas līgumu ieguva Antoņina Strupause;
- nosolītā nomas maksa - 1,36 euro (viens euro 36 centi) par vienu kvadrātmetru mēnesī.

Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Izsoles komisija
 

Paziņojums
par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījumā esošo Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Garāžu telpu, Cēsis, Cēsu novadā, nomas tiesību izsoli

Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests), pamatojoties uz Sociālā dienesta 25.08.2017 lēmumu Nr. 7-18/4 nodod lietošanā par maksu (nomā), nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē:
Nomas objektu – garāžu (būves kadastra apzīmējums Nr. 4201 006 0704 007) 18,3 m2, Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā (telpu plāns 1. pielikumā; informācija par nomas objektu 2. pielikumā).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” Bērzaines ielā 16/18, Cēsis, Cēsu nov., pagrabstāva kabinetā vai Cēsu novada pašvaldības mājaslapā www.cesis.lv 
(3. pielikums).
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2017. gada 01. septembrim, plkst. 12.00, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”, Bērzaines ielā 18, Cēsīs, pagrabstāva kabinetā. Izziņas pa tālr. 20202201.
Izsole notiek 2017. gada 4. septembrī, plkst. 10.00, Bērzaines ielā 18, Cēsīs,
2. stāva 1. kabinetā.


Telpu plāns (1.pielikums)
Informācija par nomas objektu (2.pielikums)
Izsoles noteikumi (3.pielikums)

 

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt