A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Vakances, izsoles, konkursi » Izsoles

» Vakances
» Prakse pašvaldībā
» Izsoles
» Valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizācija


Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē

Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošos nekustamo īpašumu Skudru iela 3, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0560, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0560, platība 2181 m2, turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 9300.00 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti euro un 00 centi).

Izsoles solis – 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 930.00 EUR (deviņi simti trīsdesmit euro un 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344, ar norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Skudru iela 3, izsolei”.

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2019. gada 26. septembrī plkst.14.00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2019. gada
25. septembrim plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā.
Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 64122161, kā arī internetā www.cesis.lv.
           
Izsoles noteikumiTiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē
 
Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu: Raunas iela 6-4, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 5158, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa Nr.4 ar kopējo platību 17.8 m2 un 178/4174 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnēm un zemes (zemes kopplatība 1191 m2), turpmāk – Izsoles objekts.
 
Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 2 500.00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi).
Izsoles solis –100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).
 
Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 250.00 EUR (divi simti piecdesmit euro un 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344, ar norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Raunas iela 6-4, Cēsis, izsolei”.
 
Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2019.gada 12.septembrī plkst.14.00.
 
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2019.gada 11.septembrim plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā.
 
Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.
 
 Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciālistu, tālr. 26104449.
 
Izsoles noteikumi

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt