A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Projekti » Aktuālie projekti » Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei

» Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācija
» Eiropas Savienības fonda projekts Nr. 8.1.3.0/17/I/003 “Cēsu Profesionālās vidusskolas modernizācija”
» Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei
» Rīgas ielas pārbūve
» Dabas infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā, Cēsu un Pārgaujas novados
» Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā
» Integrēta pieeja zālāju dzīvotspējai (LIFE Viva Grass!)
» "Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas URBACT III projekts TechTown
» Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide
» Nr.5.6.2.0/17/I/004 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārta”
» Nr.5.5.1.0/17/I/004 “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”
» Augmented Urbans
» Projekts (ar identifikācijas Nr. EKII-4/1) “Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām”
» Gaujas upes telpiskās attīstības plāna izstrāde Cēsu novada teritorijā
» Nr. 5.6.2.0/18/I/015 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta”


Projekts "Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei" paredz vērst iedzīvotāju uzmanību uz slimību profilakses un veselību veicinošu aktivitāšu nozīmi ikdienā, vienlaikus uzlabojot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem novada iedzīvotājiem.

Projekta galvenās aktivitātes ietver slimību profilakses konsultācijas un veselības rādītāju mērījumu veikšanu, dažāda veida kustību nodarbību organizēšanu, tajā skaitā, organizējot koptreniņus dažādās sporta disciplīnās Cēsu novada iedzīvotājiem, veselīgo vasaras nometņu organizēšanu skolas vecuma bērniem, kā arī izglītojošu semināru, lekciju un cita veida pasākumu organizēšanu.

Projektā plānotās aktivitātes balstās uz Cēsu novada vietējās situācijas analīzi un problēmsituāciju noteikšanu, tādējādi risinot mērķauditorijas vajadzības. Projektā tiek ievērots vienlīdzīgu iespēju sniegšanas princips, veidojot aktivitātes un pasākumus, kas ir plaši pieejami projektā definētajām mērķauditorijām - sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas, bērni, seniori un ikviens cits Cēsu novada iedzīvotājs. Projekts tiek īstenots no 18.04.2017.-31.12.2019.

Projekta kopējais finansējums ir 192 898.00 euro, tajā skaitā ESF finansējums 163 963.30 euro un valsts budžeta finansējums 28 934.70 euro. Galvenais projekta plānotais rezultāts ir vismaz 1884 Cēsu novada iedzīvotāju iesaistīšanās slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumos.

Ar projekta plānu iepazīsties ŠEIT.

Par projekta aktualitātēm visā Latvijā uzzini ŠEIT.


2017. gada 18. aprīlī Cēsu novada pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/105 "Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanu, kura mērķis trīs gadu periodā ir vērst Cēsu novada iedzīvotāju, tajā skaitā sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju uzmanību uz slimību profilakses un veselību veicinošu aktivitāšu nozīmi ikdienā, vienlaikus uzlabojot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Cēsu novada iedzīvotājiem.

Projekta ietvaros tiks organizēti 30 veselības veicināšanas pasākumi ik gadu. Galvenās projekta aktivitātes ietver veselību veicinošus pasākumus - dažāda veida kustību nodarbību organizēšanu, tajā skaitā organizējot koptreniņus dažādās sporta disciplīnās Cēsu novada iedzīvotājiem, kas ietver jogas, nūjošanas un skriešanas nodarbības trenera klātbūtnē, TRX piekares sistēmas treniņus, distanču slēpošanu, kā arī kustību un deju nodarbības personām ar funkcionāliem traucējumiem. Papildus fiziskajām aktivitātēm tiks organizētas arī veselīgās vasaras nometnes skolas vecuma bērniem un maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu bērniem. Projekta ietvaros tiks organizēti arī semināri, lekcijas un cita veida izglītojošie pasākumi. Projektā plānotās aktivitātes balstītas uz Cēsu novada vietējās situācijas analīzi un problēmsituāciju noteikšanu, tādejādi risinot mērķauditorijas vajadzības.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 192,898.00 EUR. No tām 85%  ir ESF finansējums 163,963.30  EUR apmērā un  15% valsts budžeta finansējums 28,934.70 EUR apmērā.

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/105  "Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.Printēt