A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Projekti » Aktuālie projekti » "Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas URBACT III projekts TechTown

» Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācija
» Eiropas Savienības fonda projekts Nr. 8.1.3.0/17/I/003 “Cēsu Profesionālās vidusskolas modernizācija”
» Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei
» Rīgas ielas pārbūve
» Dabas infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā, Cēsu un Pārgaujas novados
» Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā
» Integrēta pieeja zālāju dzīvotspējai (LIFE Viva Grass!)
» "Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas URBACT III projekts TechTown
» Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide
» Nr.5.6.2.0/17/I/004 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārta”
» Nr.5.5.1.0/17/I/004 “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”
» Augmented Urbans
» Projekts (ar identifikācijas Nr. EKII-4/1) “Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām”
» Gaujas upes telpiskās attīstības plāna izstrāde Cēsu novada teritorijā
» Nr. 5.6.2.0/18/I/015 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta”
» Ilgtspējīgas zaļās infrastruktūras un atraktīvas atpūtas zonas attīstība dabā
Cēsu novada pašvaldība īsteno Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība”  programmas URBACT III projektu TechTown
 
Pasaules praksē visbiežāk pieredzam, ka tieši lielās pilsētas ir tās, kurās digitālo industriju joma attīstās visstraujāk, jo tajās pieejami tāda resursi kā tehniskā virziena skolas un universitātes, liels industriju pārzinošu jauno darbinieku skaits, plašs individuālo un biznesa klientu loks. Projekts TechTown savukārt vērsts uz digitālo industriju un tehnoloģiju iespēju attīstīšanu tieši mazākās pilsētās, no kurām nereti aizplūst gan jauniešu darbaspēks, gan topošie uzņēmēji. TechTown projekta partneri ir pārliecināti, ka šajā interneta laikmetā arī mazajām pilsētām ir plašas iespējas attīstīties un kļūt konkurētspējīgākām, veidojot digitālo industriju atbalsta tīklus un nodrošinot pilsētā visu nepieciešamo šo industriju uzņēmējdarbības attīstībai, kas ilgtermiņā veidotu arī daudz pievilcīgāku darba vidi jauniešiem.
 
Jāatzīmē, ka digitālās industrijas arvien biežāk tiek skatītas arī kontekstā ar radošajām un kultūras industrijām, tādējādi veidojot savstarpēju papildinātību. Projekts atbilst pašvaldības Ilgtermiņa attīstības stratēģijā 2030.gadam noteiktajai Ilgtermiņa Prioritātei “IP5  Augstas pievienotās vērtības ekonomika, balstīta uz vietējo dabas resursu un intelektuālā potenciāla izmantošanu” un pašvaldības noteiktajai ekonomiskās specializācijas jomai “Digitālās un IKT industrijas” un “Radošās un kultūras industrijas”.

Projekta mērķis: veicināt digitālo industriju attīstību

Projekta uzdevumi:
-        Veicināt sapratni par digitālo ekonomiku un tās potenciālu mazpilsētās;
-        Izpētīt iespējas vairot darbavietas digitālajās nozarēs – kā radīt tādu uzņēmējdarbības vidi, lai tā būtu interesanta jaunajiem tehnoloģiju uzņēmumiem un kā veicināt citu, nesaistītu uzņēmējdarbības jomu, digitālo prasmju izmantošanu;
-        Saprast kā pašvaldība var rādīt piemēru, ieviešot publiskajā pārvaldē digitālus risinājumus.

Īstenošanas laiks:
pirmā fāze tika īstenota no 2015. gada 14. septembra līdz 2016. gada 15. martam
otrā fāze tiks īstenota no 2016. gada jūnija līdz 2018. gada 5. martam

Projekta kopējais finansējums: 749 000.93 EUR, no tās ERAF finansējums – 85% no projekta attiecināmajām izmaksām jeb 565 836.32 EUR, projekta partneru līdzfinansējums 15% jeb 183 164.61 EUR

Cēsu novada pašvaldības projekta finansējuma daļa – 51 672.00 EUR, no tās ERAF finansējumus – 85 % jeb 43 921.20 EUR, Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējums – 15% jeb 7 750.80 EUR
 
Projekta partneri

Vadošais partneris:
Barnslijas pašvaldība - Lielbritānija
Sadarbības partneri:
Sirakūzas pašvaldība – Itālija
Cēsu novada pašvaldība – Latvija
Nireķezas pašvaldība – Ungārija
Jēvles pašvaldība – Zviedrija
SanSevastjanas pašvaldība – Spānija
Projekta koordinatore
Evija Taurene
Cēsu novada pašvaldības
projektu un attīstības speciāliste, tel. 64161818,
Evija.taurene@cesis.lv 
 
Par URBACT III:

URBACT veicina zināšanu un paraugprakses apmaiņu starp pilsētām. URBACT mērķis ir veicināt integrētu ilgtspējīgu attīstību un uzlabot reģionālās un kohēzijas politikas efektivitāti. URBACT III programma iekļaus visas 28 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis, kā arī divas partnervalstis – Norvēģiju un Šveici. Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), 2014.–2020. gadam piešķirtais budžets ir 74,302 miljoni euro.

URBACT III programmā iegūtās jaunās zināšanas un prasmes padarīs Eiropas pilsētas spēcīgākas un dinamiskākas. Veicinot jaunu un inovatīvu ideju nodošanu Eiropas pilsētu starpā, būs iespējams risināt dažādus pilsētām aktuālus jautājumus, kas saistīti ar gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi.


Printēt