Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsoles

Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē

Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Zeltkalna iela 9, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 004 0408, kas sastāv no zemes gabala 11 150 m² platībā (kadastra apzīmējums 4201 004 0408), turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 37 600 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši seši simti euro, 00 centi)

Izsoles solis – EUR 400.00 (četri simti euro,00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. EUR 3 760.00 (trīs tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro, 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51 UNLA 0004 0131 3083 5 ar norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Zeltkalna iela 9, izsolei”.

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2021.gada 9. novembrī plkst. 14.00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2021.gada 8. novembrim plkst. 12:00, Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., vai e-pasts aigars.kerpe@cesis.lv, Izziņas pa tālr. 64122161.

Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 64122161, kā arī internetā www.cesis.lv.

Izsoles noteikumi