Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsoles

Apbūves tiesības izsole

Cēsu novada dome 17.06.2021. ar lēmumu Nr.163 “Par nekustamā īpašuma Raunas iela 7, Cēsis, Cēsu nov., daļas apbūves tiesības izsoli” (prot. Nr.10, 6.p.) nolēmusi piešķirt apbūves tiesību Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Raunas iela 7, Cēsis, Cēsu nov., zemes vienības, kadastra apzīmējums 4201 005 2314, daļai 367 m2 platībā, uz 10 (desmit) gadiem, rīkojot apbūves tiesības izsoli, ar mērķi – veikt teritorijas labiekārtošanu, izbūvēt žogu un vārtus iebraukšanai skolas teritorijā.

Izsoles sākumcena tiek noteikta EUR 60,00 (sešdesmit euro, 00 centi) gadā, bez PVN.

Apbūves tiesības ilgums: 10 gadi.

Drošības nauda par Izsoles objektu 10% no izsoles sākumcenas, kas sastāda 6,00 EUR (seši euro un 00 centi), jāieskaita Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, AS SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, ar norādi “Drošības nauda nekustamā īpašuma Raunas iela 7, Cēsīs, Cēsu nov., daļas, apbūves tiesības izsolei”. Drošības nauda uzskatāma par samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.

Apbūves tiesības izsole notiek 2021.gada 20.jūlijā plkst.14.00 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 2. stāva sēžu zālē .

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2021.gada 19.jūlijam plkst.12.00, Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs, 104. kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, 1.stāvā, 104. kabinetā, pa tālr. 26104449, kā arī ŠEIT.

Informācijas lapa par Izsoles objektu

Adrese

Raunas iela 7, Cēsis, Cēsu nov.

Kadastra Nr.

4201 005 2314

Zemes vienības kadastra apzīmējums

4201 005 2314

Zemes platība

367 m2

Izsoles objekta pašreizējais lietošanas mērķis

Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (0901)

Izsoles objekts, saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības 24.11.2016. Saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Par Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026. gadam grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, paredzēts noteiktiem plānotās (atļautās) izmantošanas veidiem

Teritorijas galvenie izmantošanas veidi:

 • Savrupmāju apbūve (11001).
 • Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).
 • Biroju ēku apbūve (12001).
 • Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, aptiekas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, tirgus, tirgus paviljoni, restorāni, bāri, kafejnīcas, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti, tai skaitā degvielas uzpildes stacijas un automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumi.
 •  Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Apbūve, ko veido viesnīcas, moteļi, dienesta viesnīcas, jauniešu kopmītnes, viesu mājas un cita veida īslaicīgas apmešanās vietas (viesu nami, pansijas, lauku tūrismam izmantojamas mājas) un citi izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra.
 •  Kultūras iestāžu apbūve (12004).
 • Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
 •  Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).
 • Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
 • Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): Apbūve, ko veido ārstu prakses, slimnīcas un veselības centri, un citi ārstniecības nolūkiem paredzēti objekti un tiem nepieciešamā infrastruktūra.
 • Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
 • Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): Apbūve, ko veido veterinārmedicīniskās prakses iestādes dzīvnieku aprūpei.

Teritorijas papildizmantošanas veidi:

 • Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001): Tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu ražošanas, pārtikas rūpniecības, mēbeļu ražošanas, poligrāfijas un citu vieglās rūpniecības uzņēmumu, kas nerada būtisku piesārņojumu, darbības nodrošināšanai nepieciešamā apbūve un infrastruktūra.

Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): Ēkas sauszemes satiksmes pakalpojumu nodrošināšanai, tai skaitā dzelzceļa pasažieru stacijas, autoostas, garāžas, atsevišķi iekārtotas atklātās autostāvvietas, stāvparki.

Apbūves tiesības termiņš

10 gadi

Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība 2021.gadā

25681,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši seši simti astoņdesmit viens euro 00 centi)

Izsoles sākumcena

60.00 (sešdesmit euro, 00 centi) gadā, bez PVN

Izsoles solis

5,00 EUR

Pretendentu pieteikšanās laiks

No publikācijas brīža līdz 2021.gada 19 jūlijam, plkst. 12:00

Raunas ielā 4, Cēsīs, 104.kab.

Izsoles datums

2021.gada 20. jūlijs

Izsoles laiks

plkst. 15.00

Izsoles vieta

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., 2.stāvs, zāle

Izsoles veids

Mutiska izsole, Pirmā izsole

Norises kārtība

Saskaņā ar izsoles noteikumiem

Objekta apskates vieta un laiks

Pēc nepieciešamības, iepriekš saskaņojot laiku Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, 104.kab. (tālr. 26104449, A.Ķerpe)

Papildus nosacījumi

Saskaņā ar Izsoles noteikumu 3.punktu.

 

 


Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē:

Cēsu novada pašvaldība atsavina nekustamo īpašumu Egļu iela 4A, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 006 0067, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 006 0065, platība 4575m2, turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 19 003.00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši trīs euro 00 centi).

Izsoles solis – 200.00 EUR (divi simti euro un 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i 1900.30 EUR (viens tūkstotis deviņi simti euro un 30 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51UNLA0004013130835, ar norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Egļu iela 4A, izsolei”.

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs 2021.gada 20. jūlijā plkst. 14.00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2021.gada 19. jūlijam plkst. 12:00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., vai e-pasts aigars.kerpe@cesis.lv.

Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., vai e-pasts aigars.kerpe@cesis.lv, Izziņas pa tālr. 64122161, kā arī internetā www.cesis.lv.

Izsoles noteikumi


Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē:

Cēsu novada pašvaldība atsavina nekustamo īpašumu Gaujas iela 61, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 0406, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 007 406, platība 3248 m2, turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 11 103.00 EUR (vienpadsmit tūkstoši viens simts trīs euro un 00 centi).

Izsoles solis – 200.00 EUR (divi simti euro un 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i 1 110.30 EUR (viens tūkstotis viens simts desmit euro un 30 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51UNLA0004013130835, ar norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Gaujas iela 61, izsolei”.

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs 2021.gada 20. jūlijā plkst. 14.30.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2021.gada 19. jūlijam plkst. 12:00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., vai e-pasts aigars.kerpe@cesis.lv.

Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., vai e-pasts aigars.kerpe@cesis.lv, Izziņas pa tālr. 64122161, kā arī internetā www.cesis.lv.

Izsoles noteikumi