Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsoles

Apbūves tiesību izsole
 
Cēsu novada dome 25.03.2021. ar lēmumu Nr.77 "Par nekustamā īpašuma Baltā iela 7, Cēsis, Cēsu nov., apbūves tiesības izsoli" (prot. Nr.5, 17.p.) nolēmusi piešķirt apbūves tiesību uz 30 (trīsdesmit) gadiem, rīkojot apbūves tiesības izsoli, Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošajam nekustamajam īpašumam Baltā iela 7, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0187, kas sastāv no zemes gabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 003 0082), kopplatība 2038 m2.
Izsoles sākumcena tiek noteikta: EUR 660.00 (seši simti sešdesmit euro, 00 centi) gadā, bez PVN.
 
Apbūves tiesības ilgums: 30 (trīsdesmit) gadi.
 
Drošības nauda par Izsoles objektu 10% no izsoles sākumcenas, kas sastāda 66,00EUR (sešdesmit seši euro un 00 centi), jāieskaita Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, AS SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, ar norādi "Drošības nauda nekustamā īpašuma Baltā iela 7, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr. 42010030096, apbūves tiesības izsolei". Drošības nauda uzskatāma par samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.
 
Apbūves tiesības izsole notiek 2021.gada 13.aprīlī plkst.14.00 Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu nov., 2.stāvs, zāle .
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2021.gada 8.aprīlim plkst.12:00, Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., vai e-pasts aigars.kerpe@cesis.lv, Izziņas pa tālr. 26104449, A.Ķerpe.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov.,1.stāvā 104.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv
 
Informācijas lapa par Izsoles objektu
Izsoles noteikumi
 

 
Apbūves tiesību izsole
 
Cēsu novada dome 25.03.2021. ar lēmumu Nr.78 "Par nekustamā īpašuma Baltā iela 10, Cēsis, Cēsu nov., apbūves tiesības izsoli" (prot. Nr.5, 18.p.) nolēmusi piešķirt apbūves tiesību uz 30 (trīsdesmit) gadiem, rīkojot apbūves tiesības izsoli, Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošajam nekustamajam īpašumam Baltā iela 10, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0188, kas sastāv no zemes gabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 003 0080), kopplatība 2190 m2.
Izsoles sākumcena tiek noteikta: EUR 720.00 (septiņi simti divdesmit euro, 00 centi) gadā, bez PVN.
 
Apbūves tiesības ilgums: 30 (trīsdesmit) gadi.
 
Drošības nauda par Izsoles objektu 10% no izsoles sākumcenas, kas sastāda sastāda 72,00EUR (septiņdesmit divi euro un 00 centi), jāieskaita Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, AS SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, ar norādi "Drošības nauda nekustamā īpašuma Baltā iela 10, Cēsīs, Cēsu nov., apbūves tiesības izsolei". Drošības nauda uzskatāma par samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.
 
Apbūves tiesības izsole notiek 2021.gada 13.aprīlī plkst.15.00 Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu nov., 2.stāvs, zāle.
 
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2021.gada 8.aprīlim plkst.12.00, Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., vai e-pasts aigars.kerpe@cesis.lv, Izziņas pa tālr. 26104449, A.Ķerpe.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov.,1.stāvā 104.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.
 
 

 
Apbūves tiesību izsole
 
Cēsu novada dome 25.03.2021. ar lēmumu Nr.79 "Par nekustamā īpašuma Baltā iela 12, Cēsis, Cēsu nov., apbūves tiesības izsoli" (prot. Nr.5, 19.p.) nolēmusi piešķirt apbūves tiesību uz 30 (trīsdesmit) gadiem, rīkojot apbūves tiesības izsoli, Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošajam nekustamajam īpašumam Baltā iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0099, kas sastāv no zemes gabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 003 0072), kopplatība 4193 m2.
Izsoles sākumcena tiek noteikta: EUR 1320.00 (viens tūkstotis divi simti divdesmit euro, 00 centi) gadā, bez PVN.
 
Apbūves tiesības ilgums: 30 (trīsdesmit) gadi.
 
Drošības nauda par Izsoles objektu 10% no izsoles sākumcenas, kas sastāda sastāda 132,00 EUR (viens simts trīsdesmit divi euro un 00 centi), jāieskaita Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, AS SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, ar norādi "Drošības nauda nekustamā īpašuma Baltā iela 12, Cēsīs, Cēsu nov., apbūves tiesības izsolei". Drošības nauda uzskatāma par samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.
 
Apbūves tiesības izsole notiek 2021.gada 13.aprīlī plkst.15.20 Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu nov., 2.stāvs, zāle.
 
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2021.gada 8.aprīlim plkst.12.00, Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., vai e-pasts aigars.kerpe@cesis.lv, Izziņas pa tālr. 26104449, A.Ķerpe.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov.,1.stāvā 104.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.
 
 

Apbūves tiesību izsole

Cēsu novada dome 25.03.2021. ar lēmumu Nr.80 "Par nekustamā īpašuma Baltā iela 15, Cēsis, Cēsu nov., apbūves tiesības izsoli" (prot. Nr.5, 20.p.) nolēmusi piešķirt apbūves tiesību uz 30 (trīsdesmit) gadiem, rīkojot apbūves tiesības izsoli, Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošajam nekustamajam īpašumam Baltā iela 15, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0186, kas sastāv no zemes gabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 003 0078), kopplatība 5819 m2.
Izsoles sākumcena tiek noteikta: EUR 1 800.00 (viens tūkstotis astoņi simti euro, 00 centi) gadā, bez PVN.
 
Apbūves tiesības ilgums: 30 (trīsdesmit) gadi.
 
Drošības nauda par Izsoles objektu 10% no izsoles sākumcenas, kas sastāda sastāda 180,00EUR (viens simts astoņdesmit euro un 00 centi), jāieskaita Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, AS SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, ar norādi "Drošības nauda nekustamā īpašuma Baltā iela 15, Cēsīs, Cēsu nov., apbūves tiesības izsolei". Drošības nauda uzskatāma par samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.
 
Apbūves tiesības izsole notiek 2021.gada 13.aprīlī plkst.14.40 Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu nov., 2.stāvs, zāle.
 
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2021.gada 8.aprīlim plkst.12.00, Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., vai e-pasts aigars.kerpe@cesis.lv, Izziņas pa tālr. 26104449, A.Ķerpe.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov.,1.stāvā 104.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.
 
 

Apbūves tiesību izsole

Cēsu novada dome 25.03.2021. ar lēmumu Nr.81 "Par nekustamā īpašuma Robežu iela 4A, Cēsis, Cēsu nov., apbūves tiesības izsoli" (prot. Nr.5, 20.p.) nolēmusi piešķirt apbūves tiesību uz 30 (trīsdesmit) gadiem, rīkojot apbūves tiesības izsoli, Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošajam nekustamajam īpašumam Robežu iela 4A, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0184, kas sastāv no zemes gabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 003 0075), kopplatība 2000 m2.
Izsoles sākumcena tiek noteikta: EUR 660.00 (seši simti sešdesmit euro, 00 centi) gadā, bez PVN.
 
Apbūves tiesības ilgums: 30 (trīsdesmit) gadi.
 
Drošības nauda par Izsoles objektu 10% no izsoles sākumcenas, kas sastāda sastāda 66,00EUR (sešdesmit seši euro un 00 centi), jāieskaita Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, AS SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, ar norādi "Drošības nauda nekustamā īpašuma Robežu iela 4A, Cēsīs, Cēsu nov., apbūves tiesības izsolei". Drošības nauda uzskatāma par samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.
 
Apbūves tiesības izsole notiek 2021.gada 13.aprīlī plkst.14.20 Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu nov., 2.stāvs, zāle.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2021.gada 8.aprīlim plkst.12.00, Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., vai e-pasts aigars.kerpe@cesis.lv, Izziņas pa tālr. 26104449, A.Ķerpe.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov.,1.stāvā 104.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv