Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsoles

Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē

Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Priekuļu iela 15, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0005, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 003 0181, platība 8281 m2, turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 8 600 EUR (astoņi tūkstoši seši simti euro un 00 centi).

Izsoles solis – 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 860.00 EUR (astoņi simti sešdesmit euro un 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51UNLA0004013130835, ar norādi "Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Priekuļu iela 15, izsolei"".

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2020.gada 27. augustā plkst. 14:00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2020. gada 26.augustam plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.

Izsoles noteikumi

 

Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē

Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu "Vecstiķēni", Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 004 0172, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala un mežaudzes, kadastra apzīmējums 4290 004 0172, platība 1.73 ha, tai skaitā mežaudze – 0,37 ha, turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 3 600.00 EUR (trīs tūkstoši seši simti euro un 00 centi).    

Izsoles solis – 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 360.00 EUR (trīs simti sešdesmit euro un 00 centi)  iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51UNLA0004013130835, ar norādi "Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma "Vecstiķēni", izsolei"".

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2020.gada 27.augustā plkst.14.30.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2020.gada 26.augustam plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.

Izsoles noteikumi

 

Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē

Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu "Vidus Stiķēni", Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 004 0196, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4290 004 0196, platība 4.7 ha, turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 12 300.00 EUR (divpadsmit tūkstoši trīs simti euro un 00 centi).

Izsoles solis – 200.00 EUR (divi simti euro un 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 1 230.00 EUR (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit euro un 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51UNLA0004013130835, ar norādi "Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma "Vidus Stiķēni", izsolei"".

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2020.gada 27.augustā plkst.15.00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2020.gada

26.augustam plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr.26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.

Izsoles noteikumi