Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Mikrorajonu pagalmu labiekārtošanas projektu konkurss

Cēsu novada pašvaldība no 2021.gada 8.marta līdz 2021.gada 31.maijam aicina iedzīvotājus, māju apsaimniekotājus iesniegt savus projektus mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai, kas ļaus sakārtot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkārtni un uzlabot iedzīvotāju apkārtējo dzīves vidi, transporta kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un vides pieejamību, izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu.

Līdzfinansējumu paredzēts piešķirt šādām aktivitātēm:

 1. Brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītajā zemes gabalā – 60% (sešdesmit procenti) apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 8500 (astoņi tūkstoši pieci simti eiro);
 2. Iekškvartālu apgaismojuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai – 70% (septiņdesmit procenti) apmērā no iekškvartālu apgaismojuma jaunbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 4000 (četri tūkstoši eiro);
 3. Citam daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu un apstādījumu, sporta laukumu, veļas žāvētavu, velosipēdu novietņu jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai) – 70% (septiņdesmit procenti) apmērā no daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala jaunbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 5000 (pieci tūkstoši eiro);
 4. Brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remontam (remonts, kuru veic atsevišķiem brauktuvju, ietvju vai stāvlaukumu posmiem nolūkā likvidēt esošos defektus) – 70% (septiņdesmit procenti) apmērā no brauktuves, ietves vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remonta izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 3000 (trīs tūkstoši eiro);
 5. Būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādei un autoruzraudzībai – 50% (piecdesmit procenti) apmērā no būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādes un autoruzraudzības izmaksām;
 6. būvuzraudzības veikšanai – 50% (piecdesmit procenti) apmērā no būvuzraudzības veikšanas izmaksām.

Uz līdzfinansējumu var pretendēt, ja:

 1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 450 kv.m (četri simti piecdesmit kvadrātmetru);
 2. Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 35% (trīsdesmit pieci procenti) no kopējās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas platības. Norādītā procentuālais sadalījuma apjoms neattiecas uz neapdzīvojamām telpām, ja tās ir valsts, pašvaldības vai citas publiskas personas īpašumā;
 3. Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā vienai personai pieder ne vairāk kā 25% (divdesmit pieci procenti) no tajā esošajiem dzīvokļu īpašumiem. Norādītā procentuālā sadalījuma apjoms neattiecas uz dzīvokļa īpašumiem, ja tie ir valsts, pašvaldības vai citas publiskas personas īpašumā. Programmas īstenošanai 2021.gadā pašvaldības budžetā paredzēti 20 000 EUR.

Projektus izvērtēs un apstiprinās rindas kārtībā no iesniegšanas brīža. Ja Komisijas atbalstāmo pieteikumu kopējais līdzfinansējuma apmērs līdz šā gada 31. maijam nesasniegs budžetā paredzēto, pieteikumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts.

Zemesgabali tiks labiekārtoti pēc Būvvaldē iesniegtas un saskaņotas labiekārtojuma skices vai projekta. Šādā veidā paredzēts risināt automašīnu stāvvietu, operatīvā un komunālo pakalpojumu transporta kustības jautājumus iekšpagalmos, uzlabot vides pieejamību, pilnveidot bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, risināt zemesgabalu apgaismojuma jautājums u.c.

Projekta iesniegumus var iesniegt:

 • pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā - ievietojot pastkastītē (Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101);
 • nosūtot pa pastu uz Cēsu novada pašvaldības adresi Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101. Par tā iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.
 • elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajam, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi dome@cesis.lv. Visiem elektroniskā veidā iesniegtiem dokumentiem jābūt DOC, DOCX, XLS, PDF vai JPG formātā.

Saistošie noteikumi "Par Cēsu novada  pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai".

Veidlapas

Iesnieguma veidlapa

Būvniecības koptāme

Projekta atskaite

Jautājumu un konsultāciju gadījumā rakstīt uz e-pastu juris.amans@cesis.lv vai zvanīt pa tālruni 64161826. Par konsultācijām klātienē iepriekš jāvienojas telefoniski.