Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Tiks slēgts deleģēšanas līgums ar biedrību “Cēsu mantojums"

Tiks slēgts deleģēšanas līgums ar biedrību “Cēsu mantojums"

Cēsu novada domes sēdē 26.janvārī lemts slēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību “Cēsu mantojums”. Biedrība turpinās pildīt noteiktās pašvaldības autonomās kompetences, proti, sniegt iedzīvotājiem daudzveidīgu kultūras piedāvājumu un iespēju piedalīties kultūras dzīvē, sekmēt pašvaldības teritorijā esošā kultūras mantojuma saglabāšanu un sniegt atbalstu kultūras norisēm.

Līguma projekts nosūtīts saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un tiks slēgts pēc pozitīva saskaņojuma saņemšanas. Līguma termiņš paredzēts līdz 2025.gada 31.decembrim. Deleģēto uzdevumu veikšanai pašvaldība piešķīrusi ikgadēju finansējumu 21 060 EUR apmērā.

Biedrībai “Cēsu mantojums” deleģēti sekojoši uzdevumi:

  • sadarbībā ar Cēsu novada būvvaldi veicināt sabiedrības izpratni par vēsturisko ēku nozīmi Cēsu novada teritorijā;
  • sadarbībā ar Cēsu novada būvvaldi veicināt iedzīvotāju un vēsturisko ēku īpašnieku izpratni, zināšanas un prasmes par vēsturisko ēku uzturēšanu, atjaunošanu, restaurācijas, konservācijas un būvniecības procesu;
  • sniegt individuālas profesionālas konsultācijas par iespējamiem tehniskiem risinājumiem saistībā ar vēsturisko ēku uzturēšanu, atjaunošanu, restaurāciju, konservāciju un būvniecību
  • ja nepieciešams, izpētīt un izstrādāt tehniskus paraugrisinājumus tipveida situācijām;
  • restaurācijas centra pilnveidošana un uzturēšana – bibliotēkas, konsultāciju telpas nodrošināšana, kā arī restaurācijas materiālu, instrumentu demonstrācija;
  • digitāla satura izveide (rekomendācijas ēku īpašniekiem, lietotājiem) – interneta mājas lapas izveidošana un uzturēšana.
  • Cēsu novadā praktizējošu speciālistu (restauratoru, arhitektu, amatnieku) saraksta izveidošana un uzturēšana.

Izvērtējot iepriekšējo sadarbību un izpētot tirgus situāciju, biedrības “Cēsu mantojums” piedāvājums atzīts par visizdevīgāko no iesūtītajiem. Papildus tam biedrības valdē ir sertificēts restaurators un pieredzējuši restaurācijas praktiķi, kuriem, esot Latvijas restauratoru biedrības apritē, ir iespējams piesaistīt labākos speciālistus attiecīgajā restaurācijas jomā.

Datums: 2023. gada 2. februāris