Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsolē pārdod īpašumu Lenču ielā 40

Izsolē pārdod īpašumu Lenču ielā 40
Cēsu novada pašvaldība atsavina, pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu: Lenču iela 40, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 002 0109, kas sastāv no zemes gabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 002 0109), kopplatība 1889 m2, un dzīvojamās ēkas, (kadastra apzīmējums 4201 002 0109 001), turpmāk – Izsoles objekts.
Cēsu novada pašvaldība atsavina, pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu: Lenču iela 40, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 002 0109, kas sastāv no zemes gabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 002 0109), kopplatība 1889 m2, un dzīvojamās ēkas, (kadastra apzīmējums 4201 002 0109 001), turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena EUR 26 000 (divdesmit seši tūkstoši euro, 00 centi).
Izsoles solis – EUR 300.00 (trīs simti euro,00 centi).

Nodrošinājuma nauda EUR 2600.00 (divi tūkstoši seši simti euro, 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344, ar norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Lenču iela 40, izsolei”.

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov. : 2019.gada 17. janvārī plkst. 14:00.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2019. gada
16. janvārim plkst. 12:00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā.
Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.

Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciālistu, mob.t. 20202201.

Izsoles noteikumi
Datums: 2018. gada 13. decembris