Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apstiprināts līdzsvara budžets; prioritāte – infrastruktūra un konkurētspējīga novada attīstība

Apstiprināts līdzsvara budžets; prioritāte – infrastruktūra un konkurētspējīga novada attīstība

Cēsu novada domes deputāti 4.februārī ar 12 balsīm par, vienu pret, un pieciem deputātiem atturoties, pieņēma 2022.gada budžetu, apstiprinot 84,85 miljonu eiro kopbudžeta ieņēmumus. Kopbudžeta 2022.gada izdevumi plānoti 81,667 miljonu eiro apmērā.

Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem 2022.gadā plānoti 28,576 miljoni eiro. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (89,6%) un nekustamā īpašuma nodoklim (8,1%).

“Sagatavot pirmo jaunā Cēsu novada budžetu vienlaicīgi bija gan liels izaicinājums, gan atbildība. Pamatuzdevums bija to veidot vienlīdzīgu un taisnīgu visam novadam, apvienojot iepriekšējo septiņu novadu labākas iestrādes, izlīdzinot gan pakalpojumu grozu, atbalstu, gan attīstības potenciālu. Tāpēc atļaušos šī gada budžetu saukt par līdzsvara budžetu, ar ko visā novadā tiecamies uz vienmērīgu pakalpojumu pieejamību un atbalstu,” stāsta Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

Pēc viņa teiktā, 2022.gada budžetā būtiski audzis atbalsts sociālajai jomai, lieli resursi plānoti ceļu atjaunošanai un energoefektivitātes projektiem, kā arī izglītības iestāžu modernizācijas un paplašināšanas projektiem. Nozīmīgas investīcijas plānotas gan Līgatnes rehabilitācijas centrā, gan Cēsu klīnikā, kā arī uzņēmējdarbību veicinošos projektos. Ir vienotas novada programmas dzīves telpas uzlabošanai, kultūras atbalstam, izglītības pakalpojumu nodrošinājumam, uzņēmējdarbības veicināšanai, kā arī sociālā atbalsta sniegšanai.

“Man ir patiess prieks, ka 2021.gada septembrī apstiprinātas budžeta prioritātes tiek izpildītas šajā budžetā. Liels paldies ikvienam – jo īpaši Finanšu pārvaldei – par iesaisti, sadarbību un iniciatīvu budžeta sagatavošanā! Un novēlu atbildīgu tā izpildi šajā gadā!” rezumē J.Rozenbergs.

Kā prioritātes 2022.gadā noteikta kvalitatīva izglītības vide ikvienam skolēnam un pedagogam, dzīvojamā fonda attīstība, transporta infrastruktūras drošība, ielu, laukumu un pilsētvides attīstība, informācijas tehnoloģiju nozares attīstība Cēsu novadā, sociālā aizsardzība, energoefektivitātes uzlabošana, kultūras mantojuma saglabāšana un tūrisma attīstība. Kā arī tiks veicināts dažādu iedzīvotāju grupu digitālo pratību un ekonomikas digitālo transformāciju, kā arī Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu ieviešana atbilstoši laika grafikam.

No budžeta izdevumiem lielākais īpatsvars, 39,5%, paredzēts izglītības funkcijas finansēšanai. Kopumā izglītībai plānoti 32,293 miljoni eiro. Izdevumos iekļauts finansējums pedagogu darba algu pieaugumam 830 eiro par likmi skolās un 872 eiro par likmi pirmsskolās. Arī 2022.gadā pašvaldība nodrošinās peldēt apmācību 1.-4.klašu skolēniem novadā.

Budžeta paskaidrojuma raksts.

Tāpat turpināsies mācību vides uzlabošana. ES projekta “Vispārējo izglītības iestāžu modernizācija” realizēšanā tiks ieguldīti 911 900 eiro. Bet 3,534 miljoni eiro (3,11 miljonu eiro ES līdzfinansējums) plānoti izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanai Drabešu Jaunajā pamatskolā, Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolā, Līvu pirmsskolas izglītības iestādē, Jaunpiebalgas vidusskolā, Cēsu Bērzaines pamatskolā-attīstības centrā, Cēsu 1.pamatskolas mācību darbnīcas ēkā.

Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānots tērēt 26% jeb 21,294 miljonus eiro. Lielākie izdevumi plānoti 13 ielu/ceļu posmu būvniecības projektu realizācijai novada teritorijā par 3,287 miljoniem eiro. Tāpat novada robežās plānoti vairāk nekā simts dažādi ceļu, ielu apgaismojuma vai ietvju seguma maiņa vai izbūve.

Šogad turpināsies Cēsu Kosmosa izziņas centra jeb projekta “Nākotnes tehnoloģiju izziņas centrs” būvniecība par 5,138 miljoniem eiro (1,02 miljoni eiro fondu finansējums) un iekārtošana par 739 100 eiro (613 900 eiro ārvalstu fondu finansējums). Cēsu Stacijas laukuma un tam piegulošo ielu posmu pārbūvei atvēlēti 1,444 miljoni eiro (1,227 miljonu eiro ES finansējums). ES projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā IV kārta” jeb t.s. “Neredzīgo kvartāla” labiekārtojuma realizācijai paredzēts 1,081 miljons eiro (ERAF finansējums 769 000 eiro). Arī 2022.gadā tiks turpināti ielu virsmu divkārtu apstrādes projekti, kam atvēlēti 342 200 eiro.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem budžetā paredzēti 7,534 miljoni eiro no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Turpināsies atbalsta piešķiršana daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes uzlabošanai un mikrorajonu namu pagalmu labiekārtošanai par kopumā 180 000 eiro. Pašvaldība arī piedāvās privātīpašniekiem līdzfinansējumu kultūrvēsturisko pieminekļa saglabāšanā, kopumā atbalstam paredzot 80 000 eiro. Tāpat plānoti plaši labiekārtojumu darbi viscaur novadam.

Budžetā paredzēts būtisks pieaugums gan sociālajiem un pašvaldības iniciatīvas pabalstiem, gan sociālajiem pakalpojumiem. Izstrādājot saistošos noteikumus un gatavojot budžetu, tika ņemta vērā labākā pieredze bijušajos novados un Labklājības ministrijā izstrādātais minimālais sociālo pakalpojumu grozs pašvaldībās. Tas nozīmē, ka visā Cēsu novadā turpmāk būs pieejami visi tie pakalpojumi, kas bijuši vēsturiskajos novados, kā arī tiek palielināts atalgojums sociālajiem darbiniekiem.

Sociālās nodrošināšanas funkcijas veikšanai paredzēts finansējums 7,367 miljoni eiro jeb 9% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” darbībai plānoti 1,340 miljoni eiro. Pabalstu izmaksai šogad plānoti 2,459 miljoni eiro, kas ir par 583 300 eiro vairāk nekā 2021.gada budžeta izpildē. Jaunpiebalgas skolas pārbūvei par sociālās aprūpes namu plānoti 1,358 miljoni eiro. Cēsu pilsētas pansionāta darbības nodrošināšanai plānoti 1,01 miljoni eiro. Turpināsies ERAF projekta “Multifunkcionāla sociālo pakalpojumu centra jaunbūve Rīgas ielā 90” realizācija, kam šogad plānoti 281 700 eiro. Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai plānoti 329 500 eiro

Funkcijai “Atpūta, kultūra, reliģija” pamatbudžetā plānoti 6,199 miljoni eiro jeb 7,6% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. No tiem pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” darbībai plānoti 1,220 miljoni eiro, un Līgatnes Kultūras un tūrisma centra darbībai plānoti 360 400 eiro. Cēsu olimpiskā centra deleģēšanas līguma izpildei plānoti 540,4 tūkst. eiro un sporta pasākumu finansēšanai kopā plānots izlietot 258,7 tūkst. eiro. Kopumā 889 700 eiro plānoti Cēsu Centrālās bibliotēkas tīkla darbības nodrošināšanai. Tāpat novadā turpināsies iedzīvotāju veselības uzlabošanas un saglabāšanas projekti.

Runājot par veselību, 1,423 miljoni eiro (ES līdzfinansējums 1,209 miljoni eiro) paredzēti Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa pārbūves 2. kārtas projekta realizācijai. Tāpat ieplānots finansējums feldšeru-vecmāšu punktu darbības nodrošināšanai Cēsu novada teritorijā.

Vides aizsardzībai 2022.gada budžetā plānoti 2,589 miljoni eiro. Lielākie izdevumi plānoti Straupes ciema kanalizācijas un ūdenssaimniecības projekta būvniecībai 655 600 eiro. Tāpat tiks turpināti darbi pie labiekārtošanas un apstādījumu kopšanas un lietus ūdens savākšanai un novadīšanai no ielām/ceļiem.

Vispārējiem valdības dienestiem jeb pašvaldības uzturēšanai apstiprināts finansējums 1,926 miljonu eiro apmērā. Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai šogad plānots izlietot 891 500 eiro – 2022.gadā Pašvaldības policija sadarbojoties sniegs iespējamo palīdzību atbildīgajām valsts institūcijām, kas nodrošina iekšējo drošību visā Cēsu novada administratīvajā teritorijā, t.sk. Valsts policijai, Valsts drošības dienestam u.c.dienestiem noziedzības prevencijai, kā arī pārkāpēju aizturēšanai. Pašvaldības policija novadā turpinās nodrošināt profilakses darbu ar nepilngadīgajām personām, t. sk. apmeklējot skolas un skaidrojot bērniem par viņu tiesībām, tiesiskajām interesēm un pienākumiem, kā arī turpinās veikt darbības, lai nodrošinātu gan sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu ievērošanu, gan pašvaldības infrastruktūras un vides objektu uzraudzību un aizsardzību, gan sabiedriskās kārtības uzraudzību, t.sk. kultūras un sporta pasākumos.

Amatas apvienības pārvaldes budžets

Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes budžets

Līgatnes apvienības pārvaldes budžets

Pārgaujas apvienības pārvaldes budžets

Priekuļu apvienības pārvaldes budžets

Vecpiebalgas apvienības pārvaldes budžets

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Budžeta veidošanas procesā bija iespēja iesaistīties visiem deputātiem – tika nodrošināta piekļuve grāmatvedības sistēmai, kurā redzami visi budžeta ieņēmumi un izdevumi, kā arī deputātiem bija iespēja piedalīties un iesaistīties budžeta komisijās. Tāpat deputātiem bija iespēja iesūtīt savus priekšlikumus – tos iesūtīja trīs deputāti, un no četriem priekšlikumiem atbalstīti divi.

Cēsu novada pašvaldības 2022.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumus: “Par pašvaldībām”, “Par budžetu un finanšu vadību”, “Par pašvaldību budžetiem”, “Par valsts budžetu 2022.gadam”. Kā arī, ievērojot Ministru kabineta noteikumos Nr.799 “Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2022.gadā” un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Datums: 2022. gada 4. februāris