Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Rakstiska izsole nomas tiesībām nekustamajam īpašumam Dārziņi pie Mežābeles, Liepas pagastā

Rakstiskā izsolē tiek piedāvātas nomas tiesības uz pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Dārziņi pie Mežābeles”, Liepas pagastā , Cēsu novadā, kadastra numurs 4260 003 0195, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4260 003 0195 daļas zemes 4,0 ha platībā, no tās lauksaimniecībā izmantojamā zeme 4,0 ha - turpmāk tekstā OBJEKTS.

Iznomājamā OBJEKTA nosacītās nomas maksas apmērs – 460,00 euro gadā. Papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt nekustamā īpašuma nodokli par nomas objektu un PVN;

Izsoles solis - 5,00 EUR;

Iznomājamā objekta nomas tiesības termiņš noteikts 6 gadi.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt izsoles OBJEKTU sākot no sludinājuma publicēšanas dienas saskaņojot to pa tālruni 25417633.

Pieteikums nomas tiesību izsolei jāiesniedz slēgtā aploksnē ar uzrakstu “Pieteikums rakstiskai nomas tiesību izsolei objektam “Dārziņi pie Mežābeles”, Liepas pag., Cēsu nov.” personīgi vai sūtot pa pastu no sludinājuma publicēšanas dienas Cēsu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.cesunovads.lv līdz 2023.gada 2.novembrim plkst.9:50. Pieteikumu atvēršanas sanāksme notiks 2023.gada 2.novembrī plkst. 10:00 Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes telpās - 2. stāva sēžu zālē, Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads.

Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2023.gada 2.novembra pulksten 10:00 jāiesniedz pieteikums, kurā jānorāda šāda informācija;

NOTEIKUMI