A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Publiskie dokumenti » Cēsu novada teritorijas plānojums 2016.-2026.gadam » Cēsu novada teritorijas plānojums 2016.-2026.gadam

Paziņojums par Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam apstiprināšanu

Saskaņā ar Cēsu novada domes 24.11.2016. sēdes lēmumu  Nr.301 (protokola Nr. 17. 5. §) ir apstiprināts Cēsu novada teritorijas plānojums 2016.-2026. gadam, izdodot tā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kā Cēsu novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.21 “Par Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.
Ar Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam materiāliem var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., pašvaldības mājaslapā www.cesis.lv un Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Cēsu novada teritorijas plānojums 2016.-2026.gadam
 
Grafiskā daļa:
 
Funkcionālais zonējums. Cēsu pilsēta
Funkcionālais zonējums. Vaives pagasts
Teritorijas ar īpašiem noteikumiem Cēsu pilsētā
Teritorijas ar īpašiem noteikumiem Vaives pagastā
Cēsu pilsētas aizsargjoslas
Vaives pagasta aizsargjoslas
Transporta infrastruktūras plāns
Transporta infrastruktūras plāns. Cēsu pilsēta
Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas. Cēsu pilsēta
Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas. Cēsu pilsētas centra daļa
Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas Vaives pagastā
Dabas teritorijas un objekti, ainavu skatu punkti. Cēsu pilsēta
Dabas teritorijas un objekti, ainavu skatu punkti. Vaives pagasts
Cēsu novada ainavu vērtības un riski
Riska teritorijas un piesārņotās teritorijas. Cēsu pilsēta
Riska teritorijas un piesārņotās teritorijas. Vaives pagasts
Plānotās teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai Cēsu pilsētā
Ciemu robežas Vaives pagastā

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Vides pārskata informatīvais ziņojums par Cēsu novada teritorijas plānojumu 2016.-2026.gadam

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule par Cēsu novada teritorijas plānojuma īstenošanu

Papildus informācija:

Teritorijas plānojuma arhīvs

Portāla ĢeoLatvija lietošanas pamācība 
 


Printēt