Bērna piedzimšanas pabalsts

Dokumenti

Bērna piedzimšanas pabalstu piešķir par katru jaundzimušo bērnu vienam no bērna vecākiem, izņemot personu, kurai izsniegta termiņuzturēšanās atļauja, ja bērna un vecāka deklarētā dzīvesvieta ir Cēsu novada administratīvajā teritorijā un pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu nav saņemts citā pašvaldībā.

Pabalsta ir vienreizējs un tā apmērs ir 200,00 euro. 

Pabalstu var saņemt arī persona, kura adoptējusi vai iecelta par aizbildni bērnam līdz 6 mēnešu vecumam, ja bērna piedzimšanas pabalsts nav izmaksāts vienam no bērna vecākiem. Bērna piedzimšanas pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no bērna piedzimšanas, adopcijas vei aizbildņa iecelšanas dienas. Bērna piedzimšanas pabalsts netiek piešķirts, ja bērns pēc piedzimšanas ir nodzīvojis mazāk par 72 stundām, kā arī gadījumos, kad bērns ir valsts apgādībā.

Pakalpojuma pieprasīšana

 

Lai saņemtu pabalstu jāiesniedz:

  • Iesniegums;
  • Bērna dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
  • Iesniedzot dokumentus, abiem bērna vecākiem jāuzrāda pases.

Iesniegumu var iesniegt:

  • E-adresē (digitālā paskastīte portālā www.latvija.lv)
  • klātienē kādā no Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas vietām (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
  • elektroniski Cēsu novada mājas lapā E-pakalpojumi vai sūtot uz e-pastu sd@cesunovads.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu , kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu sūtot iesniegumu uz adresi Bērzaines iela 16/18, Cēsīs, Cēsu novads, LV- 4101


! Uz bērna piedzimšanas pabalstu nevar pretendēt, ja pabalsts pēc bērna piedzimšanas jau ir saņemts citā pašvaldībā.

 

Bērna piedzimšanas pabalstam var pieteikties Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļā, reģistrējot bērna dzimšanu vai Cēsu novada Sociālajā dienestā, ja dzimšanas apliecība ir izsniegta citā pašvaldībā.

Cēsu novada  Sociālais dienests

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 64122908
sd@cesunovads.lv

 

 

 

Pakalpojuma saņemšana

Mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas, pabalsts tiek ieskaitīts vecāku norādītajā bankas kontā.

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

Dzimšanas reģistrācija

Bērna reģistrēšana vietas saņemšanai bērnudārzā

 

Normatīvie akti

Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem