Izsoles

Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē

Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo automašīnu: Škoda Roomster, valsts reģistrācijas numurs GL 4283, turpmāk – Izsoles objekts.
 
Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 1040.00 EUR (viens tūkstotis četrdesmit euro, 00 centi), bez PVN.
Izsoles solis – 20.00 EUR (divdesmit euro, 00 centi).
 
Nodrošinājuma nauda – 10% no Transportlīdzekļa sākumcenas, t.i., 104.00 EUR (viens simts četri euro, 00centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51 UNLA 0004 0131 3083 5 ar norādi „Nodrošinājuma nauda automašīnas Škoda Roomster izsolei”.
 
Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2021.gada 25.maijā, plkst.14.00
 
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2021.gada 24.maijam plkst.12.00,
 
Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., vai e-pasts aigars.kerpe@cesis.lv, Izziņas pa tālr. 64122161.
Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., tālr. 64122161, kā arī internetā www.cesis.lv.
 
Izsoles objektu var apskatīt, iepriekš piezvanot pa tālruni 29497585, Māris Vītiņš.
 
IZSOLES NOTEIKUMI
 

Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē

Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Baltā iela 11, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 003 0100, kas sastāv no zemes gabala 4252 m² platībā (kadastra apzīmējums 4201 003 0074) un trīs būvēm (kadastra apzīmējumi 4201 003 0104 004, 4201 003 0104 005, 4201 003 0104 056), turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 30 000 EUR (trīsdesmit tūkstoši eiro, 00 centi).

Izsoles solis – EUR 300.00 (trīs simti euro,00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. EUR 3 000.00 (trīs tūkstoši euro, 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51 UNLA 0004 0131 3083 5 ar norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Baltā iela 11, izsolei”.

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2021.gada 15.jūnijā plkst. 14.00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2021.gada 14.jūnijam plkst.12.00, Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., vai e-pasts aigars.kerpe@cesis.lv, Izziņas pa tālr. 64122161.

Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 64122161, kā arī internetā www.cesis.lv.

Izsoles noteikumi


Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē

Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Cīrulīšu iela 66, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 007 0209, kas sastāv no zemes gabala 4582 m² platībā (kadastra apzīmējums 4201 007 0209), turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 22 700 EUR (divdesmit divi tūkstoši septiņi simti eiro, 00 centi).

Izsoles solis – 200.00 EUR (divi simti euro un 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. EUR 2 270.00 (divi tūkstoši divi simti septiņdesmit euro, 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51 UNLA 0004 0131 3083 5 ar norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Cīrulīšu iela 66, izsolei”.

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2021.gada 15.jūnijā plkst.15.00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2021.gada 14.jūnijam plkst.12.00, Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., vai e-pasts aigars.kerpe@cesis.lv, Izziņas pa tālr. 64122161.

Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 64122161, kā arī internetā www.cesis.lv.

Izsoles noteikumi


Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē

Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Rīgas iela 89, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 008 1236, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 008 0023, platība 1177m2, turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 7 900.00 EUR (septiņi tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi).

Izsoles solis – 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i 790.00 EUR (septiņi simti deviņdesmit euro un 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51UNLA0004013130835, ar norādi „Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Rīgas iela 89, izsolei”.

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2021.gada 15.jūnijā plkst.14.30.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2021.gada 14.jūnijam plkst.12.00, Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., vai e-pasts aigars.kerpe@cesis.lv, Izziņas pa tālr. 64122161.

Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 64122161, kā arī internetā www.cesis.lv.

Izsoles noteikumi
 


Tiek nodots nomā

Cēsu novada pašvaldība aicina pieteikties pretendentus pašvaldības īpašuma Valmieras iela, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 003 0166, daļas nomai, 20m2 platībā, vides reklāmas stenda izvietošanai , turpmāk – Izsoles objekts.
 
Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) nomas cena 28 EUR (divdesmit astoņi euro un 00 centi) gadā, bez pievienotās vērtības nodokļa.
 
Izsoles solis – 2.00 EUR (divi euro un 00 centi).
 
Drošības nauda par Izsoles objektu 10% no izsoles sākumcenas, kas sastāda 2,80 EUR (2 euro un 80 centi), jāieskaita Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, AS SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, ar norādi „Drošības nauda nekustamā īpašuma daļas Valmieras ielā, Cēsīs, Cēsu nov., nomas tiesību izsolei"
 
Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2021.gada 31.maijā plkst.14.00.
 
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2021.gada līdz 25.maijam, plkst.10.00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., vai e-pasts: aigars.kerpe@cesis.lv
 
Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 64122161, kā arī internetā www.cesis.lv.
 
Izsoles noteikumi
Informācijas lapa par nomas objektu
 

Tiek nodots nomā
 
Cēsu novada pašvaldība aicina pieteikties pretendentus pašvaldības īpašuma Rīgas iela, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 005 1904, daļas nomai, 35m2 platībā, āra kafejnīcas ierīkošanai no 1. maija līdz 31 oktobrim, turpmāk – Izsoles objekts.
 
Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) nomas cena 28 EUR (divdesmit astoņi euro un 00 centi) gadā, bez pievienotās vērtības nodokļa.
 
Izsoles solis – 2.00 EUR (divi euro un 00 centi).
 
Drošības nauda par Izsoles objektu 10% no izsoles sākumcenas, kas sastāda 2,80 EUR (2 euro un 80 centi), jāieskaita Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, AS SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, ar norādi „Drošības nauda nekustamā īpašuma daļas Rīgas ielā , Cēsīs, Cēsu nov., nomas tiesību izsolei”.
 
Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2021.gada 31.maijā plkst.14.30.
 
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2021.gada līdz 25.maijam, plkst.10.00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., vai e-pasts: aigars.kerpe@cesis.lv
 
Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 64122161, kā arī internetā www.cesis.lv.
 
Izsoles noteikumi
Informācijas lapa par nomas objektu