Izsoles

Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē

Cēsu novada pašvaldība atsavina, pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē, Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu Lauciņu iela, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0056, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 003 0053, platība 200 m2, turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 120,00 EUR (Viens simts divdesmit euro 00 centi).

Izsoles solis – 10.00 EUR (desmit euro un 00 centi)

Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 12,00 EUR (divpadsmit euro un 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51UNLA0004013130835, ar norādi „Nodrošinājuma nauda nekustamā īpašuma Lauciņu iela, izsolei”. 

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2021. gada 7. janvārī plkst. 14:00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas 2021.gada 6. janvārim plkst. 12:00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv.

Izsoles noteikumi.


Apbūves tiesību izsole

Cēsu novada dome 08.10.2020. ar lēmumu Nr.292 "Par nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma iela 23, Cēsis, Cēsu nov., apbūves tiesības izsoli" (prot. Nr.20, 25.p.) nolēmusi piešķirt apbūves tiesību uz 30 (trīsdesmit) gadiem, rīkojot apbūves tiesības izsoli, Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošajam nekustamajam īpašumam Eduarda Veidenbauma iela 23, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0096, kas sastāv no zemes gabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 003 0069), kopplatība 2047 m2.

Izsoles sākumcena tiek noteikta: EUR 660.00 (seši simti sešdesmit euro, 00 centi) gadā, bez PVN.

Apbūves tiesības ilgums: 30 (trīsdesmit) gadi.

Drošības nauda par Izsoles objektu 10% no izsoles sākumcenas, kas sastāda 66,00EUR (sešdesmit seši euro un 00 centi), jāieskaita Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, AS SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, ar norādi "Drošības nauda nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma iela 23, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr. 42010030096, apbūves tiesības izsolei". Drošības nauda uzskatāma par samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.

Apbūves tiesības izsole notiek 2020.gada 22.oktobrī plkst.14.30 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 2. stāva sēžu zālē .

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2020.gada 21.oktobrim plkst.12.00, Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs, 104. kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov.,1.stāvā 104.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv

Informācijas lapa par Izsoles objektu

Izsoles noteikumi.


Apbūves tiesību izsole

Cēsu novada dome 08.10.2020. ar lēmumu Nr.291 "Par nekustamā īpašuma Baltā iela 16, Cēsis, Cēsu nov., apbūves tiesības izsoli” (prot. Nr.20, 24.p.) nolēmusi piešķirt apbūves tiesību uz 30 (trīsdesmit) gadiem, rīkojot apbūves tiesības izsoli, Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošajam nekustamajam īpašumam Baltā iela 16, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0097, kas sastāv no zemes gabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 003 0070), kopplatība 2136 m2.

Izsoles sākumcena tiek noteikta: EUR 660.00 (seši simti sešdesmit euro, 00 centi) gadā, bez PVN.

Apbūves tiesības ilgums: 30 (trīsdesmit) gadi.

Drošības nauda par Izsoles objektu 10% no izsoles sākumcenas, kas sastāda 66,00 EUR (sešdesmit seši euro un 00 centi), jāieskaita Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, AS SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, ar norādi "Drošības nauda nekustamā īpašuma Baltā iela 16, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr. 42010030097, apbūves tiesības izsolei". Drošības nauda uzskatāma par samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.

Apbūves tiesības izsole notiek 2020.gada 22.oktobrī plkst.14.00 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 2. stāva sēžu zālē .

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2020.gada 21.oktobrim plkst.12.00, Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs, 104. kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov.,1.stāvā 104. kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv

Informācijas lapa par Izsoles objektu

Izsoles noteikumi


Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē

Cēsu novada pašvaldība nodod atsavināšanai Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu – Egļu iela 8, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 006 0069, kas sastāv no

neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 006 0063, platība 2005m2, turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 12 000.00 EUR (divpadsmit tūkstoši euro un 00 centi).

Izsoles solis – EUR 200.00 EUR (divi simti euro un 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 1 200.00 EUR (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51UNLA0004013130835, ar norādi "Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Egļu iela 8, izsolei".

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2020.gada 3.decembrī plkst.14.00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2020. gada 2.decembrim plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 64122161, kā arī internetā www.cesis.lv.

Izsoles noteikumi


Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē

Cēsu novada pašvaldība nodod atsavināšanai Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu – Egļu iela 6, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 006 0068, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 006 0064, platība 2004m2, turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 12 000.00 EUR (divpadsmit tūkstoši euro un 00 centi).

Izsoles solis – EUR 200.00 EUR (divi simti euro un 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 1 200.00 EUR (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51UNLA0004013130835, ar norādi "Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Egļu iela 6, izsolei".

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2020.gada 3.decembrī plkst.14.30.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2020. gada 2.decembrim plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 64122161, kā arī internetā www.cesis.lv.

Izsoles noteikumi


Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē

Cēsu novada pašvaldība nodod atsavināšanai Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu – Egļu iela 4A, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 006 0067, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 006 0065, platība 4575m2, turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 19 003.00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši trīs euro 00 centi).

Izsoles solis – EUR 200.00 EUR (divi simti euro un 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 1900.30 EUR (viens tūkstotis deviņi simti euro un 30 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51UNLA0004013130835, ar norādi "Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Egļu iela 4A, izsolei".

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2020.gada 3.decembrī plkst.15.00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2020.gada 2.decembrim plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 64122161, kā arī internetā www.cesis.lv.

Izsoles noteikumi


Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē

Cēsu novada pašvaldība nodod atsavināšanai Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu – Baltā iela 11, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 003 0100, kas sastāv no zemes gabala 4252 m² platībā (kadastra apzīmējums 4201 003 0074) un trīs būvēm (kadastra apzīmējumi 4201 003 0104 004, 4201 003 0104 005, 4201 003 0104 056), turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 30 000 EUR (trīsdesmit tūkstoši eiro, 00 centi).

Izsoles solis – EUR 300.00 (trīs simti euro, 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. EUR 3 000.00 (trīs tūkstoši euro, 00 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51UNLA0004013130835, ar norādi "Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Baltā iela 11, izsolei".

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2020.gada 26.novembrī plkst.14.30.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2020. gada 25.novembrim plkst.12:00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 64122161, kā arī internetā www.cesis.lv.

Izsoles noteikumi


Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē

Cēsu novada pašvaldība atkārtoti nodod atsavināšanai Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu: Baltā iela 14, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 003 0098, kas sastāv no zemes gabala 14002 m² platībā (kadastra apzīmējums 4201 003 0071) un trīs būvēm, (kadastra apzīmējumi 4201 003 0104 008, 4201 003 0104 009, 4201 003 0104 010), turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 117 349,00 EUR (viens simts septiņpadsmit tūkstoši trīs simti četrdesmit deviņi eiro, 00 centi).

Izsoles solis – EUR 1200.00 (viens tūkstotis divi simti euro, 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. EUR 11 734,90 (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit četri euro, 90 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51UNLA0004013130835, ar norādi "Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Baltā iela 14, izsolei".

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2020.gada 26.novembrī plkst.14.00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2020. gada 25.novembrim plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 64122161, kā arī internetā www.cesis.lv.

Izsoles noteikumi
 


Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē

Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – Vītolu iela 9, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 006 2405, kas sastāv no zemes gabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 006 2405), kopplatība 2993 m2, un divām ēkām – dzīvojamā ēkas, (kadastra apzīmējums 4201 006 2405 001) un palīgēkas (kadastra apzīmējums 4201 006 2405 002), turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 56 000,00 EUR (piecdesmit seši tūkstoši euro 00 centi).

Izsoles solis – 1500 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro,00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i 5 600,00 EUR (pieci tūkstoši seši simti euro, 00 centi) ieskaitāma Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51UNLA0004013130835, ar norādi "Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Vītolu iela 9, izsolei".

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2020.gada 15.oktobrī plkst.14.00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2020. gada 14. oktobrim plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 64122161, kā arī internetā www.cesis.lv.

Izsoles noteikumi


Tiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē

Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu "Paucīši", Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 005 0131, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4290 005 0131, platība 0,5944 ha, turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 2129.00 EUR (divi tūkstoši viens simts divdesmit deviņi euro un 00 centi).

Izsoles solis – 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 212,90 EUR (divi simti divpadsmit euro un 90 centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51UNLA0004013130835, ar norādi "Nodrošinājuma nauda nekustamā īpašuma "Paucīši" izsolei".

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2020.gada 15.oktobrī plkst.14.30.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2020.gada 14.oktobrim plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 64122161, kā arī internetā www.cesis.lv.

Izsoles noteikumiTiek nodots atsavināšanai - pārdodot izsolē

Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Leona Paegles iela 7A, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 009 0121, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 009 0121, platība 3768 m2, turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi).

Izsoles solis – 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro un 00 centi) ieskaitāma Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51UNLA0004013130835, ar norādi "Nodrošinājuma nauda nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 7A izsolei".

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2020.gada 15.oktobrī plkst.15.00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2020.gada 14.oktobrim plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 64122161, kā arī internetā www.cesis.lv.

Izsoles noteikumi