Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par Vaives iela 36 zemes gabala elektronisko izsoli

Cēsu novada pašvaldība izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vaives iela 36, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0535, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0535, platība 1180 m2, turpmāk – Izsoles objekts, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.cesis.lv., un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. Sīkāka informācija par Izsoles objektu pa tālruni – 26104449 (Aigars Ķerpe).
 
Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 9 400.00 EUR (deviņi tūkstoši četri simti euro un 00 centi).
 
Izsoles solis – 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi). Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022. gada 5. aprīļa plkst. 13:00 līdz 2022. gada 6. maija plkst. 13:00.
 
Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022. gada 5. aprīļa plkst. 13:00 līdz 2022. gada 25. aprīļa plkst. 23:59.
 
Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 940.00 EUR (deviņi simti četrdesmit euro un 00 centi) Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51 UNLA 0004 0131 3083 5 ar norādi „Izsoles nodrošinājums elektroniskai izsolei nekustamajam īpašumam Vaives iela 36, Cēsis”.
 
Elektroniskās izsoles noteikumi ŠEIT
NĪ vērtējums ŠEIT