Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par nekustamā īpašuma "Pūkšerkalns" izsoli

Cēsu novada pašvaldība nodod nomā no 2022.gada 1.maija līdz 2027.gada 31.decembrim, ja nomai noteiktajā termiņā (2022.gada līdz 14. aprīļa, plkst. 10:00) pieteicies vairāk par vienu pretendentu, rīkojot nomas tiesību izsoli, Cēsu novada pašvaldības īpašuma "Pūkšerkalns", Vaives pag., Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4290 005 0049, daļu 5,05 ha platībā, turpmāk – Izsoles objekts. 
 
Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) nomas cena 92.00 EUR (deviņdesmit divi euro un 00 centi )  gadā, bez pievienotās vērtības nodokļa.
 
Izsoles solis – 5,00 EUR (pieci euro un 00 centi).

Drošības nauda par Izsoles objektu 10% no izsoles sākumcenas, kas sastāda 9,20 EUR (deviņi euro un 20 centi), ieskaitāma Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51UNLA0004013130835, ar norādi „Drošības nauda nekustamā īpašuma daļas ”Pūkšerkalns”, Vaives pag., Cēsu nov., nomas tiesību izsolei”. 
 
Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2022.gada 25.aprīlī plkst.15.00.
 
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2022.gada 14.aprīlim plkst.10.00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā vai e-pasts aigars.kerpe@cesis.lv 
 
Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 64122161, kā arī internetā www.cesis.lv.
 
Informācija par nomas objektu 
Izsoles noteikumi