Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par nekustamā īpašuma Magoņu ielā 20 elektronisko izsoli

Cēsu novada pašvaldība izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Magoņu iela 20, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 004 0222, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 004 0222, platība 1374 m2, turpmāk – Izsoles objekts, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.cesis.lv., un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv.
 
Sīkāka informācija par Izsoles objektu pa tālruni – 26104449 (Aigars Ķerpe).
 
Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 15 200.00 EUR (piecpadsmit tūkstoši divi simti euro un 00 centi). Izsoles solis – 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi). Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022. gada 5. aprīļa plkst. 13:00 līdz 2022. gada 6. maija plkst. 13:00.
 
Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022. gada 5. aprīļa plkst. 13:00 līdz 2022. gada 25. aprīļa plkst. 23:59. Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 1 520.00 EUR (viens tūkstotis pieci simti divdesmit euro un 00 centi) Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51 UNLA 0004 0131 3083 5 ar norādi „Izsoles nodrošinājums elektroniskai izsolei nekustamajam īpašumam Magoņu iela 20, Cēsis”.
 
Elektroniskās izsoles noteikumi ŠEIT
NĪ vērtējums ŠEIT
NĪ vērtējuma pielikums ŠEIT