Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par nekustamā īpašuma "Kalvīšu līcis" izsoli

2022.gada 14.jūnijā plkst.9.00 Vecpiebalgas apvienības pārvaldes telpās Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā notiks zemes nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma "Kalvīšu līcis", Inešu pagastā Vecpiebalgas novadā , zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4254 004 0071 lauksaimniecībā izmantojamai zemei 2.7 ha platībā.

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 142.00 EUR vai 52 Eur/ha (bez PVN) gadā. Izsoles solis – 2.00 EUR.

Pieteikšanās izsolei līdz 2022.gada 14.jūnija plkst.8.50. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas apvienības pārvaldē klientu apkalpošanas centrā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā vai elektroniski vecpiebalga@cesunovads.lv.

Informācija: www.vecpiebalga.lv, tālr.26115317 (Daina Slaidiņa).

Iesniegums nomas tiesību izsolei ŠEIT

Papildu informācija ŠEIT

Izsoles noteikumi un nomas tiesības ŠEIT

Zemes nomas līgums ŠEIT

Nomas izziņa ŠEIT