Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nekustamā īpašuma "Knēžas" nomas tiesību izsole

Rakstiskā izsolē tiek piedāvātas nomas tiesības uz pašvaldībai piederošā nekustamo īpašumu “Knēžas”.

Pašvaldības īpašums atrodas Priekuļos, Priekuļu pagastā, Cēsu novadā, ar kadastra numuru 4272 007 0500 daļu no būves ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0500 001 - vienas telpas ar kopējo platību 8,8 kvm. Iznomājamā OBJEKTA nosacītās nomas maksas apmērs - 40,00 euro mēnesī. Papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt nekustamā īpašuma nodokli par nomas objektu un PVN;
Izsoles solis - 2,00 EUR;
Iznomājamā objekta nomas tiesības termiņš noteikts 5 gadi.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt izsoles OBJEKTU sākot no sludinājuma publicēšanas dienas saskaņojot to pa tālruni 25417633.

Pieteikums nomas tiesību izsolei jāiesniedz slēgtā aploksnē ar uzrakstu “Pieteikums rakstiskai nomas tiesību izsolei objektam “Knēžas”, Priekuļi, Prikuļu pag., Cēsu nov.” personīgi vai sūtot pa pastu no sludinājuma publicēšanas dienas Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes tīmekļvietnē www.priekuli.lv un pašvaldības tīmekļvietnē www.cesunovads.lv līdz 2022.gada 11.maijam plkst.9.30. Pieteikumu atvēršanas sanāksme notiks 2022.gada 11.maijā pulksten 10:00 Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes telpās - 2. stāva sēžu zālē, Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads.

Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2022.gada 11.maija pulksten 10:00 jāiesniedz pieteikums, kurā jānorāda šāda informācija;

  • fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese;
  • juridiskai personai, personālsabiedrībai – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;
  • nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods (ja ir);
  • elektroniskā pasta adrese (ja ir);
  • nomas objekts, nekustamajam īpašumam arī adrese, kadastra apzīmējums un platība;
  • nomas laikā plānotās darbības nomas objektā, tai skaitā norāda, vai un kāda veida saimniecisko darbību ir plānots veikt;
  • pretendenta piedāvātā nomas maksa, kas ir vienāda vai augstāka par nosacīto nomas maksu;
  • nomas tiesību pretendenta piekrišanu, ka iznomātājs kā kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par nomas tiesību pretendenta kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no iznomātājam pieejamām datubāzēm.