Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietā

Dokumenti

Pakalpojuma pieprasīšana 

Ielu tirdzniecības vietas Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

 

Lai saņemtu ielu tirdzniecības atļauju darbībai ielu tirdzniecības vietā, tirdzniecības dalībniekam pašvaldībai jāiesniedz:

 • Iesniegums
 • Saskaņojums ar Cēsu novada Būvvaldi par tirdzniecības vietas dizaina risinājumu. Lai saskaņotu tirdzniecības vietas iekārtojumu, būvvaldei iesniedz projekta dokumentācija, kuras sastāvā iekļauj:
  • vietas fotofiksāciju;
  • objekta novietni situācijas plānā M 1:500;
  • tirdzniecības vietas dizainu (projekts vai fotofiksācija). 

Saskaņojums jāiesniedz tikai tad, ja tirdzniecības vietas iekārtošanai tiek izmantots tirdzniecības veicēja īpašumā esošs, iznomāts vai patapināts tirdzniecības vietas aprīkojums vai arī tirdzniecība tiek veikta no speciālām iekārtām. 

Izņēmuma gadījumi:

 • tirdzniecība tiek veikta tikai no autotransporta,
 • tirdzniecības vieta netiek speciāli iekārtota
 • tirdzniecības vieta iepriekš saskaņota Cēsu novada Būvvaldē kā projekts ar tirdzniecības vietas aprīkojuma piesaisti konkrētajai vietai dabā.
 • rakstisks saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju - privātpersonu - vai valsts vai pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju;
 • pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās;
 • fiziskai personai, kas nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību, vai saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas;
 • Licencējamo komercdarbības veidu veikšanai izsniegtās licences;
 • tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases, vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esamību.

 

VPVKAC 

Cēsu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Tālrunis: 64161800, 66954884

dome@cesunovads.lv

cesis@pakalpojumucentri.lv

 

Darba laiks

Pirmdienās 8.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 17.00 
Trešdienās 8.00 - 17.00 
Ceturtdienās  8.00 - 17.00
Piektdienās  8.00 - 16.00


Pakalpojumu var saņemt arī Vaives pagasta pārvaldē.

Rīdzenes bibliotēka, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene. Vaives pagasts, Cēsu novads

 

Darba laiks

Pirmdienās 9.00 - 13.00 un 14.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

Trešdienās 9.00 - 13.00 un 14.00 - 18.00

Ceturtdienās

8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

Piektdienās 

8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

 

Konsultācijām:

Cēsu novada Būvvalde

Tālrunis: 26133952 

 

Finanšu pārvaldes

Nodokļu administratores

Tālrunis: 68413530

nodokli@cesunovads.lv

Pakalpojuma saņemšana

 

NB! Gadījumos, kad par ielu tirdzniecību ir jāmaksā pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, ielu tirdzniecības atļaujas tiek izsniegtas pēc minētās nodevas samaksāšanas.

 

Ja iesniedzējs iesniedzis pilnu informāciju un visus nepieciešamos dokumentus, piecu darba dienu laikā izsniedz tirdzniecības atļauju uz pagaidu laiku, nosakot tās derīguma termiņu ne ilgāku kā 10 dienas līdz tirdzniecības pases noformēšanai.

 

Tirdzniecības pasi noformē pēc tirdzniecības vietas iekārtošanas. Tās saņemšanai jāiesniedz iekārtotās tirdzniecības vietas fotofiksācija.

Pēc tirdzniecības pases noformēšanas minētā atļauja tiek pagarināta atbilstoši saskaņotajam darbības laikam vai samaksātajai pašvaldības nodevai par tirdzniecību publiskās vietās.

 

Ja atļaujas saņemšanai tirdzniecības vietas pase nav nepieciešama, piecu darba dienu laikā izsniedz atļauju atbilstoši saskaņotajam darbības laikam vai samaksātajai pašvaldības nodevai par tirdzniecību publiskās vietās.

Maksa par pakalpojumu

Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem "Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novada pašvaldības teritorijā".

Normatīvie akti

Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumi Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”

 

Par ielu tirdzniecības kārtību un pašvaldības nodevu ielu tirdzniecībai publiskās vietās Cēsu novada pašvaldības teritorijā