Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Mājokļa pabalsts ģimenei

Dokumenti

Ja ģimene, kura dzīvo daudzdzīvokļu mājā ar centralizētu siltumapgādi, vēlas saņemt mājokļa pabalstu, jāvēršas Sociālajā dienestā.

Mājokļa pabalsts ir vienreizējs pabalsts apkures sezonas laikā. Pabalstu pārskaita dzīvojamās mājas apsaimniekotājam.

Pakalpojuma pieprasīšana

 

Tiesības pieprasīt mājokļa pabalstu ir mājokļa īpašniekam vai īrniekam, ar kuru noslēgts rakstveida dzīvojamās telpas īres līgums, vai mājokļa īpašnieka pirmās pakāpes radinieks.

 

Dokumentus pabalsta piešķiršanai pieņem katru gadu no novembra pirmās apmeklētāju pieņemšanas dienas līdz marta pēdējai apmeklētāju pieņemšanas dienai.

 

Lai saņemtu mājokļa pabalstu persona Sociālajā dienestā iesniedz:

  • Iesniegumu var iesniegt klātienē Sociālajā dienestā, nosūtīt pa pastu vai iesniegt elektroniski epastā, ja tas parakstīts ar elektronisko parakstu. Portālos epakalpojumi.cesis.lv un www.latvija.lv var iesniegt pieteikumu, autorizējoties ar internetbanku.
  • Īres/ komunālo pakalpojumu rēķinu.

 

Mājokļa pabalsts tiek piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātam klientam, kas nav sociālā dzīvokļa īrnieks, un tā rīcībā pēc īres/apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem, kas aprēķināta, ievērojot pašvaldības apstiprinātos normatīvus, nomaksas paliek summa, kas mazāka par saistošajos noteikumos noteikto nepieciešamā garantētā ienākuma līmeni.

 

Mājokļa pabalsts tiek aprēķināts pēc formulas: S=x6, kur:

  • S – aprēķinātā pabalsta summa, kas nevar pārsniegt 430.00 euro;
  • P- nepieciešamais garantētais ienākums, kuram jāpaliek klienta rīcībā pēc komunālo pakalpojumu apmaksas;
  • K- normatīvās īres maksas un maksas par pakalpojumiem summa;
  • I - ģimenes kopējie ienākumi.

Nepieciešamais garantētais ienākums ir:

  • pirmajam un otrajam ģimenes loceklim – 40% no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās darba algas valstī;
  • katram nākamajam ģimenes loceklim – noteiktā garantētā minimālā ienākuma līmeņa apmērā.

Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests"

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 64127740
soc.ag@cesis.lv 


Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdienās 8.00 - 11.45 un 12.30 - 16.30
Otrdienās 8.00 - 11.45       
Trešdienās 13.00 - 17.45
Ceturtdienās 8.00 - 11.45 un 12.30 - 16.30

Sociālā dienesta pakalpojumus

iespējams saņemt arī Vaives pagasta pārvaldē

(Rīdzenes bibliotēka, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads) 

Ceturtdienās 8.30-10.00

 

Sociālā dienesta darbinieki sniedz konsultācijas Klientu apkalpošanas centrā Raunas ielā 4

Pirmdienās 9.00 - 12.00 

Pakalpojuma saņemšana

 

Sociālais dienests, 10 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par mājokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu, par ko informē pabalsta pieprasītāju un dzīvojamās mājas apsaimniekotāju par pabalsta piešķiršanu un tā apmēru, nosūtot elektronisku vēstuli uz apsaimniekotāja norādīto e-pasta adresi.

 

Dzīvojamās mājas apsaimniekotājs izraksta rēķinu par piešķirtā pabalsta summu un nosūta to Sociālajam dienestam.

 

Sociālais dienests veic rēķina apmaksu.

 

Sociālā palīdzība tiek nodrošināta par pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

 

 

Normatīvie akti

 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu

Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Cēsu novadā