Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ēdināšanas maksas atvieglojumi

Tiesības saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumus ir bērniem:

1.  kuru dzīvesvieta un vismaz viena vecāka vai likumiskā pārstāvja dzīvesvieta deklarēta Cēsu novadā,  kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmas vai klātienē apgūst obligātās izglītības programmas, vidusskolas, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas citu pašvaldību vai valsts dibinātās izglītības iestādēs, ja viņi ir :
  -  no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības;
  -  bērni ar invaliditāti.

2. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Cēsu novada bāriņtiesa, kuru deklarētā dzīvesvieta pirms bāriņtiesas lēmuma pieņemšanas ir bijusi tagadējā Cēsu novada administratīvā teritorija un kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmas vai klātienē apgūst vidusskolas, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas. 

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu ēdināšanas maksas atvieglojumus, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums par atbalsta piešķiršanu.

Iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt:

Cēsu novada Sociālais dienests

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis:64122908; 27313429
sd@cesunovads.lv 

 

Pakalpojuma saņemšana

Brīvpusdienām piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojumu sniedzējiem.


Brīvpusdienas turpina izmaksāt pēc pilngadības sasniegšanas, ja skolnieks bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, bet ne ilgāk kā līdz 21 gadu vecumam no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, līdz 24 gadu vecumam bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

 

Normatīvie akti

Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Cēsu novada pašvaldībā

Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Cēsu novadā

 
 

Dokumenti