Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Palielināts atbalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas

No 1.jūlija palielināts atbalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas. Grozījumi MK 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanas” paredz no 1.jūlija vienreizējo pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai noteikt ne mazāk kā 40% apmērā no minimālo ienākumu mediānas (626,57 EUR; turpmāk - mediāna) vai 251 EUR, bet bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – ne mazāk kā 60% apmērā no mediānas vai 376 EUR.

Aprēķinot vienreizēja pabalsta sadzīves un mīkstā inventāra iegādei apmēru, turpmāk mediānai tiks piemērots koeficients 1,7. Šogad ar 1.jūliju tas būs 1065 EUR.

Savukārt ikmēneša pabalsts pilngadību sasniegušajiem bērniem, kuri turpina mācības, neatkarīgi no sekmju līmeņa, no š.g. 1.jūlija būs 20% apmērā no mediānas jeb 125 EUR, bet bērniem ar invaliditāti kopš bērnības - 30% no minimālo ienākumu mediānas jeb 188 EUR.

Ievērojot, ka sociālās garantijas bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem ir noteiktas kā daļa no mediānas, mainoties mediānai, katru gadu mainīsies arī garantiju apmērs.

Datums: 2023. gada 4. jūlijs