Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Krīzes pabalsts novada iedzīvotājiem

Krīzes pabalsts novada iedzīvotājiem

Sniedzot atbalstu Cēsu novada iedzīvotājiem ārkārtējās situācijas laikā, Cēsu novada dome 2020.gada 7.maijā apstiprināja jaunus saistošos noteikumus Nr.12 “Par krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā Cēsu novadā”, ieviešot jaunu pabalstu.

Krīzes pabalstam var pieteikties personas:

  • kuras ārkārtējās situācijas dēļ sakarā ar Covid-19 izplatību ir zaudējušas savus ienākumus un no savas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt savas un aprūpē esošo nepilngadīgo bērnu pamatvajadzības;
  • kurām ārkārtējās situācijas dēļ sakarā ar Covid -19 ierobežošanas pasākumiem ir nepieciešama pašizolācija vai izolācija un kuras pašas nevar segt pašizolācijas vai izolācijas izdevumus. Pabalsts ir netiešs un tas tiek pārskaitīts pašizolācijas vai izolācijas telpu īres izdevumu segšanai telpu izīrētājam un tas nevar būt lielāks par 420,00 eiro;
  • kurām konstatēta Covid -19 saslimšana, kuras ir bijušas stacionētas un nepieciešama transporta pakalpojumi nogādāšanai no ārstniecības iestādes uz mājām. Pabalsts ir netiešs un tas tiek pārskaitīts transporta pakalpojuma sniedzējam specializētā transporta izdevumu segšanai.

Krīzes pabalsta apmērs:

- 128,00 eiro mēnesī, ja mājsaimniecībā dzīvo viena persona;

- 80,00 eiro mēnesī katrai personai, ja mājsaimniecībā dzīvo vairāk kā viena persona.

Krīzes pabalstu piešķir uz trim mēnešiem, bet ne uz ilgāku termiņu, kā vienu kalendāra mēnesi pēc valstī noteiktās ārkārtējāssituācijas beigām. Pabalstu izmaksā reizi mēnesī, to pārkaitot personas norādītajā kredītiestādes kontā.

Atbalsta saņemšanai iesniegumu var iesniegt Sociālajam dienestam elektroniski, sūtot uz e-pastu: soc.ag@cesis.lv, izmantojot e-pakalpojuma vidi: www.latvija.lv (https://www.latvija.lv/Epakalpojumi /EP155/), vai atstājot iesniegumu Sociālā dienesta pastkastītēs ēkas Bērzaines ielā 18, Cēsīs, 1. 2. vai 3. stāvā, kā arī Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēkas pastkastītē. Iesnieguma formas ir atrodamas arī mājas lapā www.cesis.lv/atbalsts.

 

Datums: 2020. gada 3. jūnijs