Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apmierināti ar Resursu centra rezultātiem

Apmierināti ar Resursu centra rezultātiem
Jau noslēdzies pirmais projektu gads Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” īstenotā ESF projektā „Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs”.

Jau noslēdzies pirmais projektu gads Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” īstenotā ESF projektā „Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs”. Projekta īstenošana tika uzsākta 2012. gada aprīlī sadarbībā ar sešām Vidzemes reģiona pašvaldībām – Beverīnas, Jaunpiebalgas, Mazsalacas, Smiltenes, Valkas novadiem un Valmieras pilsētu.

Šajā laikā projektā iesaistītas 195 mērķa grupu personas, no kurām jau 114 personas pabeigušas darbību projektā. Projekta īstenošanas laikā plānots sociālās rehabilitācijas pakalpojumus – atbalsta grupas, darbnīcas nodarbinātības iemaņu stiprināšanai, individuālās apmācības socializācijai e-vidē nodrošināt 314 mērķa grupu personām.

Interaktīvai interesentu un klientu konsultēšanai un informācijas sniegšanai ir izveidots Resursu centra e-konsultāciju pakalpojums – www.resursucentrs.lv . Šajā interneta vietnē tiek aktualizēta informācija par projektā iesaistīto Vidzemes reģiona pašvaldību sociālo dienestu sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem. Jebkuram interesentam no viņam pieejamā datora ir iespēja uzdot jautājumu un vienas diennakts laikā (darba dienās) saņemt atbildi, kā arī iegūt informāciju par pašvaldībās sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem, par viņam piemērotāko atbalsta veidu u.c. Aicinām aktīvi izmantot šo informācijas ieguves iespēju, īpaši tādēļ, ka daudzviet pašvaldībās ir samazināta vai pārtraukta sabiedriskā transporta kustība, kas apgrūtina nokļuvi līdz sociālajam dienestam.

Viena no projekta aktivitātēm ir sociālā darba speciālistu profesionālās kapacitātes pilnveide un stiprināšana. Tās īstenošanai notikuši 6 semināri, arī pieredzes apmaiņas brauciens, lai iepazītos ar Tukuma novada Sociālā dienesta paveikto sociālo pakalpojumu sniegšanā. Organizēta supervīziju sniegšana projekta īstenošanas personālam.
Šogad projekta aktivitātes turpināsies. Atbalsta grupas tiks organizētas Cēsu, Jaunpiebalgas, Mazsalacas novados un Valmieras pilsētā. Gada sākumā darbību projektā pabeigs atbalsta grupu dalībnieki Beverīnas un Valkas novados. Turpināsies arī darbnīcas nodarbinātības iemaņu stimulēšanai, individuālā apmācība socializācijai e-vidē, klientu un interesentu interaktīvā konsultēšana, kā arī projekta speciālistu profesionālās kapacitātes pilnveide un stiprināšana

Informējam, ka projektā bez Cēsu novada iesaistījušās vēl sešas Vidzemes reģiona pašvaldības – Beverīnas novads, Jaunpiebalgas novads, Mazsalacas novads, Smiltenes novads, Valkas novads un Valmieras pilsēta.
Projekts ilgst no 2012. gada aprīļa līdz 2013. gada oktobra beigām. Eiropas Sociālā fonda projekta „Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs” (Identifikācijas Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/147) kopējās izmaksas ir 100 000 latu.Informāciju sagatavoja:
Dzintra Strauta
Cēsu novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests”
Projektu vadītāja
Datums: 2013. gada 9. janvāris