Izsolē pārdod pašvaldības īpašumu Palejas ielā 20A

Cēsu novada pašvaldība atsavina pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Palejas iela 20A, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 008 1009, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 008 1009, platība 5261 m2, turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena  11 420.00 EUR (vienpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit euro un nulle centi).

Izsoles solis – 200.00 EUR (divi simti euro un 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 1142.00 EUR (viens tūkstotis viens simts četrdesmit divi euro un nulle centi) iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51UNLA0004013130835, ar norādi "Nodrošinājuma nauda Nekustamā īpašuma Palejas iela 20A, izsolei".

Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2020.gada 9.jūlijā plkst.14.00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2020.gada 8. jūlijam plkst.12.00 Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem un samaksas kārtību var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1.stāvā, 104.kabinetā, tālr. 64122161.

Izsoles noteikumi