Detālplānojums rūpnieciskās zonas attīstībai

Cēsu novada dome 2017.gada 26.oktobra sēdē ir pieņēmusi lēmumu Nr.294 (protokols Nr.15.,19.punkts) “Par detālplānojuma kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov., izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Cēsu novada dome 2017.gada 26.oktobra sēdē ir pieņēmusi lēmumu Nr.294 (protokols Nr.15.,19.punkts) “Par detālplānojuma kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu, Cēsīs, Cēsu nov., izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir Cēsu pilsētas rūpnieciskās zonas attīstībai paredzētā nekustamā īpašuma sadale, veidojot atsevišķus nekustamos īpašumus, kas paredzēti gan esošās apbūves uzturēšanai un apsaimniekošanai, gan jaunas apbūves veidošanai, kā arī teritorijas inženiertehnisko komunikāciju nodrošināšana, transporta organizācijas noteikšana, veidojot iekškvartāla ielas, un piekļuves nodrošināšana no Eduarda Veidenbauma, Robežu un Ata Kronvalda ielas. Detālplānojuma teritorijas platība ir ~ 61277m2.

Saskaņā ar Cēsu novada teritorijas plānojumu 2016.-2026.gadam, detālplānojuma teritorija atrodas funkcionālajā zonā “Rūpnieciskās apbūves teritorija” (R) un “Transporta infrastruktūras teritorija” (TR).

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Cēsu novada pašvaldība.

Detālplānojuma robeža

Detālplānojuma teritorija

Detalizētāku informāciju iespējams saņemt Cēsu novada būvvaldē 212.kabinetā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov. Apmeklētāju pieņemšana trešdienās 09.00–11.00 un 15.00–17.00, tālrunis uzziņām: 26406119, e-pasts: martins.ulans@cesis.lv.