Cēsu novada pašvaldība aicina pieteikties bāriņtiesas locekļa amatiem


Cēsu novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Cēsu novada Bāriņtiesas un Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes iestādes “Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novada bāriņtiesa” (turpmāk - Apvienotā bāriņtiesa) ar darba perspektīvu jaunveidojamā Cēsu novada Bāriņtiesā bāriņtiesas locekļa amata vietām (4 vakances uz noteiktu laiku).

Konkursā aicinām piedalīties pretendentus, kuri atbilst šādām prasībām un kvalifikācijām:

 • Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • ar nevainojumu reputāciju;
 • sasniedzis 30 gadu vecumu;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • labas komunikācijas, emocionālās noturības un sadarbības prasmes;
 • iegūts vismaz akadēmiskais bakalaura grāds vai profesionālais bakalaura grāds un 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija vai cita Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktā Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6. līmenim atbilstoša kvalifikācija pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā un kuram ir ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
 • uz pretendentu nav attiecināms neviens no Bāriņtiesu likuma 11. pantā noteiktajiem ierobežojumiem.

Priekšroka pretendentiem, kuri ir apguvuši Bāriņtiesu likuma 10. panta ceturtajā daļā minēto mācību programmu un ieguvuši B kategorijas auto vadītāja apliecību.

Bāriņtiesas locekļa galvenie amata pienākumi*:

 • aizstāvēt bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesības un intereses, izskatot iesniegumus, sūdzības un veicot faktu pārbaudes;
 • veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu bērna audzināšanu un pienācīgu aprūpi ģimeniskā vidē;
 • piedalīties lietas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumus;
 • sadarboties ar citām bāriņtiesām, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu un tiesu izpildītājiem;
 • Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāvēt bērnu vai aizgādnībā esošo personu kriminālprocesā;
 • uzturēt un strādāt ar Bāriņtiesas darbam nepieciešamajām datubāzēm, sistēmām un reģistriem;
 • veikt citus Bāriņtiesu likumā minētus pienākumus.

*Konkursa komisija izvērtējot pretendentu profesionālās spējas, intereses un personas profilu piedāvās pastiprināti apgūt un profesionāli pilnveidoties atsevišķi konkrētu pienākumu veikšanai.

Mēs piedāvājam:

 • Mūsdienīgu darba vidi, tai skaitā daļu darba pienākumu veikt attālināti;
 • Plašu darbinieku koplīgumā paredzēto sociālo garantiju paketi, tai skaitā veselības apdrošināšanu;
 • Psiholoģisko atbalstu un darba devēja nodrošinātas supervīzijas;
 • Stabilu atalgojumu: 1113 EUR (Cēsīs) un 1070 EUR (Apvienotajā bāriņtiesā) pirms nodokļu nomaksas un piemaksas par individuāliem darba sasniegumiem.

CV, pieteikuma vēstuli, kā arī izglītību un prasmes apliecinošo dokumentu kopijas sūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē (Cēsu novada pašvaldības Cēsu novada centrālajā administrācijā, Raunas  iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) vai sūtot uz e-pasta adresi vakances@cesis.lv  ar norādi “Bāriņtiesas loceklis” līdz 2021. gada 9. augustam.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

Informācija par personas datu apstrādi.
Pārzinis personas datu apstrādei ir Cēsu novada pašvaldības iestāde “Cēsu novada centrālā administrācija”, Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101, tālrunis 64161800, elektroniskā pasta adrese: dome@cesis.lv.
Personas datu apstrādes nolūks – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.
Papildus informācija par personas datu apstrādi šī nolūka ietvaros pieejama mājaslapā www.cesis.lv sadaļā "privātuma politika".