Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Rakstiskā izsole nomas tiesībām nekustamajam īpašumam Mežciemu ielā 6, Priekuļos

Rakstiskā izsolē tiek piedāvātas nomas tiesības uz pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Mežciemu iela 6, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Cēsu novadā, kadastra numurs 4272 007 0035, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0463 daļas 0,22 ha platībā, no tās lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,22 ha (turpmāk tekstā objekts).

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 28 EUR gadā. Papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt nekustamā īpašuma nodokli par nomas objektu un PVN;

Izsoles solis - 1,00 EUR;

Iznomājamā objekta nomas tiesības termiņš noteikts 10 gadi.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt izsoles objektu, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas saskaņojot to pa tālruni 25417633.

Pieteikums nomas tiesību izsolei jāiesniedz slēgtā aploksnē ar uzrakstu “Pieteikums rakstiskai nomas tiesību izsolei objektam Mežciemu iela 6, Priekuļos, Priekuļu pag., Cēsu nov.” personīgi vai sūtot pa pastu no sludinājuma publicēšanas dienas Cēsu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.cesunovads.lv līdz 2023.gada 4.oktobrim plkst.9.50.

Pieteikumu atvēršanas sanāksme notiks 2023.gada 4.oktobrī plkst.10.00 Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes telpās - 2. stāva sēžu zālē, Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads.

Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2023.gada 4.oktobra plkst.10.00 jāiesniedz pieteikums, kurā jānorāda šāda informācija:

Izsoles noteikumi ŠEIT.