Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Elektroniskā izsole nekustamajam īpašumam Vārnu ielā 34, Cēsīs

Cēsu novada pašvaldība izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vārnu iela 34, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 008 0080, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 008 0074, platība 1287 m2, turpmāk – Izsoles objekts, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.cesis.lv., un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. Vairāk informācijas par Izsoles objektu, zvanot pa tālruni 26104449 (Aigars Ķerpe).

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 13 040 EUR (trīspadsmit tūkstoši četrdesmit euro, 00 centi).
Izsoles solis – 200 EUR (divi simti euro un 00 centi).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 27.septembra plkst.13.00 līdz 2023.gada 27.oktobrim plkst.13.00.

Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 27.septembra plkst.13.00 līdz 2023.gada 17.oktobrim plkst.23.59.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i 1304,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti četri euro un 00 centi) ar norādi "Izsoles nodrošinājums elektroniskai izsolei nekustamajam īpašumam Vārnu iela 34, Cēsis", Cēsu novada pašvaldības SEB bankas kontā: LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, kods UNLALV22.

Elektroniskās izsoles noteikumi ŠEIT.
Nekustamā īpašuma vērtējums ŠEIT.