Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Elektroniskā izsole nekustamajam īpašumam Vārnu ielā 32, Cēsīs

Cēsu novada pašvaldība izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vārnu iela 32, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 008 0079, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 008 0075, platība 1158 m2, turpmāk – Izsoles objekts, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli.

Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.cesis.lv., un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. Vairāk informācijas par Izsoles objektu, zvanot pa tālruni 26104449 (Aigars Ķerpe).

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 14 700 EUR (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi). Izsoles solis – 200 EUR (divi simti euro un 00 centi).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 21.septembra plkst.13.00 līdz 2023.gada 23.oktobrim plkst.13.00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 21.septembra plkst.13.00 līdz 2023.gada 11.oktobrim plkst.23.59.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i 1 470.00 EUR (viens tūkstotis četri simti septiņdesmit euro un 00 centi) ar norādi "Izsoles nodrošinājums elektroniskai izsolei nekustamajam īpašumam Vārnu iela 32, Cēsis", Cēsu novada pašvaldības SEB bankas kontā: LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, kods UNLALV22.

Elektroniskās izsoles noteikumi ŠEIT.
Īpašuma vērtējums ŠEIT.