Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Elektroniskā izsole nekustamajam īpašumam SAULRĪTI, Lielstraupē, Straupes pagastā

Cēsu novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod Cēsu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu "Saulrīti", Lielstraupe, Straupes pagasts, Cēsu novads, ar kadastra Nr.42820070080, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42820070177 ar platību 3.5901 ha un trīs būvēm ar kadastra apzīmējumu: 4282 007 0080 002 – katlu māja, 4282 007 0080 003 – saimniecības ēka, 4282 007 0080 004 – pusaudžu rehabilitācijas centrs.

Nekustamā īpašuma sākuma cena 111 000.00 EUR (viens simts vienpadsmit tūkstoši euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, izsoles nodrošinājuma nauda 11000.00 EUR, izsoles solis – 1000.00 EUR.

Izsoles sākums 2023.gada 1.novembris plkst.13.00. Izsoles noslēgums 2023.gada 1.decembris plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 01.11.2023. plkst.13.00 līdz 21.11.2023. plkst.23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Pretendentiem Cēsu novada pašvaldības kontā Nr.LV51UNLA0004013130835, AS "SEB banka", kods UNLALV2X jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi "Izsoles nodrošinājums elektroniskai izsolei nekustamajam īpašumam "Saulrīti"

Izsols noteikumi
Īpašuma vērtējums