Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Elektroniskā izsole nekustamajam īpašumam Austrumu ielā 5, Cēsīs

Cēsu novada pašvaldība izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Austrumu iela 5, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0154, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 003 0226, platība 5980 m2, turpmāk – Izsoles objekts, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.cesis.lv., un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. Vairāk informācijas par Izsoles objektu, zvanot pa tālruni – 26104449 (Aigars Ķerpe).

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena  22 600 EUR (divdesmit divi tūkstoši seši simti euro, 00 centi).
Izsoles solis – 300 EUR (trīs simti euro un 00 centi).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 28.septembra plkst.13.00 līdz 2023.gada 30.oktobrim plkst.13.00.

Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 28.septembra plkst.13.00 līdz 2023.gada 18.oktobrim plkst.23.59.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i 2 260 EUR (divi tūkstoši divi simti sešdesmit euro un 00 centi) ar norādi "Izsoles nodrošinājums elektroniskai izsolei nekustamajam īpašumam Austrumu iela 5, Cēsis" jāiemaksā Cēsu novada pašvaldības SEB bankas kontā: LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, kods UNLALV22 un iesniegt Pretendenta rakstisku apliecinājums par gatavību un spēju izpildīt izsoles noteikumu 3.sadaļas “NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATTĪSTĪBAS NOSACĪJUMI” prasības, aizpildot Apliecinājumu (Izsoles noteikumu 1. vai 2. pielikumu), nosūtot uz e- pastu aigars.kerpe@cesunovads.lv .

Elektroniskās izsoles noteikumi ŠEIT.
Īpašuma vērtējums ŠEIT.