Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cirsmu izsole īpašumos Dzeguzes iela 1 un Dzeguzes iela 4, Cēsīs, Cēsu novadā

Cēsu novada pašvaldība izsludina Cēsu novada pašvaldības kustamās mantas - četras cirsmas īpašumos Dzeguzes iela 1 un Dzeguzes iela 4, Cēsis, Cēsu novads, kā vienotu izsoles objektu, turpmāk – Izsoles objekts, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli.

Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.cesis.lv, un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. Vairāk informācijas par Izsoles objektu, zvanot pa tālruni – 29722111 (Ainārs Amantovs).

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 12 000 EUR (divpadsmit tūkstoši euro un 00 centi).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 20.oktobra plkst.13.00 līdz 2023.gada 21.novembrim plkst.13.00.
Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 20.oktobra plkst.13.00 līdz 2023.gada 9.novembrim plkst.23.59. Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu 10% no Izsoles objekta nosacītās cenas, t.i. 1 200,00 EUR (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi) ar norādi "Izsoles nodrošinājums elektroniskai izsolei kustamai mantai Dzeguzes iela 1 un Dzeguzes iela 4, Cēsis, Cēsu nov.", Cēsu novada pašvaldības norēķinu kontā: A/S SEB Banka, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5.

Elektroniskās izsoles noteikumi ŠEIT.
Cirsmu novērtējumi ŠEIT.