Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apbūves tiesību izsole īpašumam Eduarda Veidenbauma ielā 21, Cēsīs

Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisija 15.11.2022. ar lēmumu Nr.539 "Par nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma iela 21, Cēsis, Cēsu nov.,  apbūves tiesības izsoli", nolēmusi piešķirt apbūves tiesību uz 30 (trīsdesmit) gadiem, rīkojot apbūves tiesības izsoli, ja noteiktajā termiņā (28.11.2022.) pieteicies vairāk par vienu pretendentu,  Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošajam nekustamajam īpašumam Eduarda Veidenbauma iela 21, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0095, kas sastāv no zemes gabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 003 0068), kopplatība 2193 m2 .

Izsoles sākumcena tiek noteikta: EUR 780.00 (septiņi simti astoņdesmit euro, 00 centi) gadā, bez PVN.

Apbūves tiesības ilgums: 30 (trīsdesmit) gadi.

Drošības nauda par Izsoles objektu 10% no izsoles sākumcenas, kas sastāda 78,00EUR (septiņdesmit astoņi euro un 00 centi), jāieskaita Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, AS SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, ar norādi „Drošības nauda nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma iela 21, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr. 42010030095, apbūves tiesības izsolei”. Drošības nauda uzskatāma par samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.

Apbūves tiesības izsole notiek 2022.gada 30.novembrī plkst.14.00 Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2022.gada 28.novembrim, plkst.12:00, Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov.,   vai e-pasts aigars.kerpe@cesis.lv, Izziņas pa tālr. 26104449, A.Ķerpe.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov.,1.stāvā 104.kabinetā, tālr. 26104449, kā arī internetā www.cesis.lv .

Informācijas lapa par Izsoles objektu

Izsoles noteikumi