Videi draudzīgākā Cēsu iela

Finansējuma avots:
LVAFA   
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
7500 EUR
Kopējās izmaksas:
10 000 EUR
Projekts uzsākts:
26.05.2017
Projekts pabeigts:
26.08.2018
Projekta apraksts:

Projekta īstermiņa mērķis: informēt, izglītot un iesaistīt iedzīvotājus vides problēmu risināšanā savas dzīves vietas apkārtnē

Ilgtermiņa mēŗķis: Veicināt klimata pārmaiņu mazināšanos, iesaistot sabiedrību izglītojošās un līdzdarbojošās aktivitātēs.

Īstenojamās aktivitātes:

 • Veikt apkaimju iedzīvotāju izglītojošas aktivitātes atkritumu apsaimniekošanas jomā, iesaistot atkritumu apsaimniekošanas organizāciju, kas tiks organizēta ielu apkaimju svētku laikā;
 • Informēt un izglītot apkaimju iedzīvotājus par energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem, apkaimju ielu svētku laikā, piesaistot kvalificētu energoauditoru;
 • Veikt 3 ēku energoauditus, katrā apkaimē pa vienam (pilotprojekti ar iedzīvotāju iesaisti, uzrādot starprezultātus un diskutējot mērķgrupās);
 • Iesaistīt iedzīvotājus gaisa kvalitātes un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā pilsētvidē, informējot un izglītojot par šiem jautājumiem apkaimju ielu svētku laikā;
 • Iesaistīt iedzīvotājus gaisa kvalitātes un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā pilsētvidē, piedaloties vides ekoloģiskās kvalitātes projektu izstrādē, kas tiks organizēti katrā apkaimē ;
 • Organizēt meistarklases ainavas izkopšanai un teritorijas labiekārtošanai Bērzaines un Festivāla ielu apkaimēs;
 • Informēt un iesaistīt apkaimju iedzīvotājus par ainavas un vides labiekārtošanu.

Projekta rezultāti:

 • Noorganizēti 3 pasākumi par trijām dažādam vides jomām dažādās pilsētas apkaimēs, kurās informēti, izglītoti un iesaistīti iedzīvotāji par atkritumu apsaimniekošanas, energoefektivitates un bioloģiskas daudzveidības uzlabošanas jautājumiem;
 • Iesaistot iedzīvotājus, izstrādāti 3 ēku energoauditi;
 • Informēti un iesaistīti iedzīvotāji, kā arī uzlabota pilsētvides ainava Bērzaines un Festivāla ielas apkaimēs;
 • Triju ielu apkaimēs daudzdzīvokļu kvartālos izstrādāti ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanas projekti;
 • Pieredze izplatīta novada iedzīvotājiem un citu novadu pašvaldībām;
 • Valmieras- Festivāla ielas savienojošajā graviņā un Bērzaines ielas skvērā plānota ainavas kopšana un labiekārtošana iesaistot vietējos iedzīvotājus.

Projekta aktivitātes plānotas līdz 2018. gada aprīlim.