Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030

Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030


Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kurā noteikta pašvaldības ilgtermiņa vīzija, ekonomiskās specializācijas jomas un ilgtermiņa prioritātes līdz 2030. gadam. Šis dokuments nodrošina līdzsvarotu Cēsu novada teritorijas attīstību ilgtermiņā un kalpo kā vadlīnijas jebkuru attīstības lēmumu pieņemšanai.

Ilgtermiņa attīstības stratēģija izstrādāta, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5. pantu un MK noteikumiem Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.

Cēsu novada Ilgtermiņa attīstības stratēģija izstrādāta saskaņā ar Latvijas Ilgstējīgas attīstības stratēģijā 2030 un Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības startēģijā noteiktajām attīstības prioritātēm, stratēģiskajiem mērķiem un ekonomiskās specializācijas jomām. 

Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas tika izstrādāta, pamatojoties uz Cēsu novada domes 31.10.2013. lēmumu Nr.464 (protokols Nr.19, 43.p.) “Par Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”.

Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas publiskā apspriešana tika organizēta no 02.02.2015. – 02.03.2015. ar sabiedrisko sanāksmi 19.02.2015. Atkārtota apspriešana norisinājās no 29.10.2015.-23.11.2015.

Stratēģija apstiprināta ar Cēsu novada domes 30.12.2015. lēmumu Nr. 309 (protokols Nr.19).

Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam (.pdf)