Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Realizētie projekti

Realizētie projekti
Projekta nosaukums Projekta mērķis Projekta izmaksas kopā Finansētājs Finansē-juma saņēmējs Īsteno-
šanas termiņš
Caur rotaļu uz veselību  
Izglītības un attīstības līdzekļu klāsta papildināšana Rehabilitācijas centrā bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem

 
1 250.00 LVL Bērnu un ģimenes lietu ministrija Cēsu pilsētas dome 2008.gada 21.aprīlis - 2008.gada 6.jūnijs
Drošība ar atbildību Veicināt sociālā riska jauniešu iekļaušanos sabiedrībā
 
9 375.00 LVL Bērnu un ģimenes lietu ministrija Cēsu pilsētas dome 2008.gada 2.jūnijs - 2008.gada 22.augusts
Laipni lūdzu! Profilakses programmas ieviešana jauniešiem Cēsu pilsētā, lai novērstu paaugstināta riska uzvedību, kas var novest pie inficēšanās ar HIV/AIDS un seksuāli transmisīvajām infekcijām
 
17282.00 LVL Apvienoto Nāciju Narkotiku un Noziedzības birojs CPA "SPSPA" 2008.gada 1.novembris - 2009.gada 30.novembris
„Personiskais asistents – palīgs ikdienā” Bezmaksas asistentu pakalpojums invalīdiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuri neatrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās
 
9068.21 LVL Ziemeļvalstu ministru padomes birojs CPA "SPSPA" 2008.gada 1.jūlijs - 2008.gada 30.oktobris
„Energo-efektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” Energoefektivitātes uzlabošana un oglekļa dioksīda izmešu samazināšana, samazinot siltumenerģijas patēriņu Cēsu novada pašvaldības ēkās (Saules ielā 23 un Bērzaines ielā 16/18), kuras nepieciešamas novada pašvaldības autonomo funkciju veikšanai, tādejādi veicinot Kioto protokola prasību izpildi
 
409 049.03 (Saules iela 23, Bērzaines iela 16/18) Vides ministrija Cēsu novada pašvaldība 2010.gada februāris - 2010.gada 30.oktobris
Pats savas laimes kalējs! Pievērst jauniešu uzmanību atkarību izraisošo vielu kaitīgumam, attīstīt komunikācijas prasmes, iecietību un izpratni, darboties komandā
 
2441.33 EUR Jaunatnes starptautiskā programmu aģentūra (Jaunatne darbībā) Cēsu novada pašvaldības aģentūra ”Sociālais dienests” No 2010.gada 15.jūlija līdz 10.oktobrim
Adītas rotaļlietas pasaku tēlos Ģimeņu aktīva iesaistīšana cittautu kultūras izpratnē un jaunu amatiermākslas prasmju apgūšanā
 
  Cēsu pašvaldības aģentūru „Cēsu kultūras un tūrisma centrs” Biedrība "Mazās pēdas" (kā sadarbības partneris - Cēsu novada pašvaldības aģentūra ”Sociālais dienests”)  
„Daudz-dzīvokļu mājas renovācija siltum-noturības uzlabošanai Caunas ielā 8, Cēsīs” Uzlabojot siltumnoturību sociālajā dzīvojamā mājā, Cēsīs, Caunas ielā 8, uzlabot sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju dzīves apstākļus 70871.24 LVL Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra (ERAF) Cēsu novada pašvaldības aģentūra ”Sociālais dienests” 2009.gada 27.maijs-2011.gada 30.aprīlis
„Darba praktizēšanas pasākumu nodroši-nāšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”  
Atbalstīt nodarbinātības līmeņa paaugstināšanas un bezdarba mazināšanas pasākumus pašvaldībās. Sniegt atbalstu bezdarbniekiem, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu, taču ir gatavi iesaistīties darba praksē pašvaldībā.


 
Par mēnesī nostrādāto laiku darba praktizēšanā bezdarbnieks saņem stipendiju LVL 100 apmērā. Nodarbinātības valsts aģentūra (ESF) Cēsu novada pašvaldība 2009.gada 15.septem-bris - 2011.gada 31.decembris
„Invalīdu habilitācijas – dienas centrs” Cēsu novadā dzīvojošajām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem pēc 18 gadu vecuma, kuri pēdējo septiņu gadu laikā absolvējuši kādu izglītības iestādi, nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ar mērķi pilnveidot klientu sociālās, funkcionālās prasmes un integrēties sabiedrības dzīvē.
 
72 921.48 LVL Nodarbinātības valsts aģentūra (ESF) Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” 2011. gada 1.

jūnijs – 2013. gada 31. maijs

“Ģimeņu stiprināšanas programmas izstrāde un ieviešana Cēsu novadā”
 
Projekta ietvaros plānota ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmas izstrāde un tās īstenošana, kas paredzēs savstarpēji saistītu sociālās rehabilitācijas pasākumu kopumu ar mērķi nepieļautbērnu izņemšanu no bioloģiskās ģimenes vai veicināt bērnu atgriešanu bioloģiskajā ģimenē. 100 000 LVL ESF Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”    (kā projekta partneris) 2012. gada 2.
janvāris – 2013. gada 30. Jūnijs

Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu "Resursu centrs"
 

Attīstīt jaunu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Vidzemes reģionā, nodrošinot informāciju par pieejamiem sociālajiem pakalpojumiem un efektīvu pakalpojumu sniegšanu personu dzīves vietā.
Projekta partneri: Valmieras pielsētas, Beverīnas, Jaunpiebalgas, Mazsalacas, Smiltenes un Valkas novada pašvaldība
100 000 LVL  ESF Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”
 
2012. gada 1.
aprīlis – 2013. gada 31. oktobris

Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešiem noziedzības novēršanai
 
Atrast, identificēt un ieviest Eiropas valstu labākās prakses darbam ar riska grupu bērniem un bērniem riska situācijās, lai veicinot bērnu labklājību un sociālo iekļaušanu, mazinātu noziedzības un atstumtības riskus bērniem, radītu drošāku vidi bērnu veiksmīgai attīstībai Eiropā kopumā. 63 270 EUR EK   Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS (Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" (kā projekta realizētājs)) 2013.gada janvāris līdz 2015. gada 6.janvārim
„INNOCARE – Innovative solutions in care of elderly citizens living at home” Galvenais projekta „INNOCARE” mērķis ir ar inovatīvām mājas aprūpes metodēm un līdzekļiem uzlabota mājās dzīvojošu sirmgalvju dzīves kvalitāte un drošība. 48 892 EUR ESF (80,09 %) Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”   (kā projekta partneris) 2011. gada 1. novembris - 2014. gada 30.aprīlis